"Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world," – John 1:29

Tingim Taim Bilong Mekim Wok Misin Long Kotna Long 1957 i Go Long 1962

By Ernst Jaeschke

Long yia 1957 Lutheran Mission New Guinea (LMNG) i bin singautim Ernst Jaeschke long statim wok misin long nupela stesin long Kotna.. Kongrigesen long Kotna i bin gat 200 o 250 memba olgeta. Namba bilong olgeta lain i sindaun insait long Whagi eria em i go antap i stap long 16.000 manmeri na pikinini.  Dispela bikpela lain i stap long tupela hap na wara Whagi i brukim graun bilong ol i ken i stap. Bipo dispela graun i bilong Ogelbeng stesin stret. 

Mipela tingsave olsem, Chuck Pfarr, em yet, i bin mekim wok nes long Kotna haus sik na em i no laikim tumas long wanpela misineri bai i kam na wokim wok misin long Kotna. Em i nogat wanpela meri Dokta i bosim wok nes long haus sik long Kotna. Chuck Pfarr em i namba wan man husat i statim wok long dispela hap na em i nogat narapela waitskin i kam. Mipela i kam na mi lukim planti wok i stap na mipela laik amamas wantaim Chuck Pfarr. Mipela no ken tekewe wok we em i laik wokim. Bisop Dokta Kuder na Dokta Heist na mi yet tripela i bin bung na mipela glasim na skelim olgeta wok mi mas wokim. Mipela i skruim tok na pasim tok  i kamap ples klia.

Namba wan: Misineri i mas lukautim wok bilong kongrigesen. Olgeta memba i ken bilip long tok bilong God na ol i wokim gutpela pasin Kristen. Misineri i lukautim wok skul i mas kamap gutpela na em i ken helpim ol tisa long wok bilong ol.

Namba tu: Olgeta wok marasin Dokta Elisabeth Jaeschke bai i lukautim em.. Em i ken bosim ol wok. Sapos gavman i laik raitim pas o bungim em long givim toksave samting em i mas bihainim.

Namba tri: Chuck Pfarr i ken wokim wok edministresen long haus sik. Em i ken wok long mobikim haus sik na skulim ol nes na dokta boi.

Namba foa: Chuck Pfarr i ken bosim ol wok long kopi plantesen.

Sapos Chuck Pfarr i tok orait long dispela nupela tingting, orait mipela i ken kam sindaun long Kotna. Bisop Kuder tupela Dokta Heist i bin bungim Chuck Pfarr na skruim tok moa. Bihain Kuder tupela Heist i bin singautim mi long soinim tripela. Chuck Pfarr i bin tok orait na wok i go kamap gutpela inap long taim Pfarr i lusim Papua Niu Gini (PNG) na kisim taim malolo. Sista Ursula Johst i kam bihain long helpim long haus sik. 

Nau mipela lusim Ogelbeng na kam sindaun long Kotna. Mipela i bin baim wanpela hap graun i gat gutpela gris i go inap long 100 krismas. Mipela i wokim sampela baret olsem long wara bilong ren i ken i go. 

Mi save long taim bipo: sapos long wanpela kongrigesen i gat wokman i ken wokim lotu na wok sios long dispela peris, orait olgeta memba bilong dispela kongrigesen i mas givim pe long ol dispela wokmanmeri long opis samting. Long Kotna seket i bin gat 3-4 skul na liklik lain evanselis. Mi laik bai wok misin i mas kamap bikpela moa. Orait mi mas wok long kongrigesen i ken painim mani bilong givim pe long ol wokman. Tasol, dispela mani i kam long we? 

Long planti taim mi save wokabaut long lek bilong mi i go long olgeta vilis we i stap nabaut na mi lukim ol wokman bilong misin na glasim wok bilong ol na helpim em mogutim wok bilong ol. Mi lukim olsem planti man i no gat tamiok o spet o pika. Ol meri i nogat sospen bilong kukim kaikai o lam o samting bilong kaikai olsem naip na pok na spun samting. Ol famili ol i nogat laplap bilong slip na bilong karamapim bodi bilong ol. Ol pleslain i bin wok long pasim samting bilong tumbuna olsem liklik umben na sampela gras. Mi bin tingting long soautim ol man i gat graun gutpela tumas na ol i ken planim gutpela kaikai we i ken kamap planti prut tumas. Dispela kaikai ol bai i ken salim i go long maket na ol i ken bungim mani bilong helpim ol. Bambai ol inap long baim tul bilong mekim wok. 

Long taim mi bin stap long Ogelbeng mi traim long planim sampela kopi na dispela i  wok long kamapim planti gutpela kaikai. Dispela wok long groim kopi i no hatwok. Nogat. Bihain mi bin salim kopi i go long Lae na mi bungim mani. Long tok inglis ol i kolim: “cash crop.” Orait mi no bin statim wok long haus slip bilong mipela  yet. Mi bin tilim hap graun na mi planim liklik diwai kopi long dispela graun. 

Mi wokim sampela arapela gaden kopi na sapos wanpela man o meri i laik kisim save long dispela wok, orait mi salim em i go lukim dispela gaden na bihain em i ken bihainim. 

Dispela wok ol famili inap long wokim na ol i no mas kisim helpim i kam long misin o sampela saveman i stap longwe. Mi bin singautim ol manmeri na mekim toksave long ol: husat i laik groim kopi bai mi givim ol tenpela liklik diwai kopi nating. Ol i no inap baim na tromoim mani. Nogat. Planti manmeri i bin kam long kisim diwai i go. Mi tokim ol olsem: “Taim kopi i mau yupela no ken salim i go na bungim mani. Nogat tru. Yupela i mas planim pikinini kaikai long graun gen.” Long taim mipela go kamap long Kotna mi wanpela tasol husat i bin wok long groim kopi. Mi bin bosim olgeta bisnis kopi long Kotna. Olgeta famili i bin wok long planim kopi. Na mi noken tok strong long ol long mekim dispela wok. Nogat. Sapos wanpela man i laik wokabaut i go nabaut long stesin Kotna na sampela arapela ples i stap klostu, em i ting long em i wokabaut na brukim wanpela bikpela gaden we i gat planti kopi. Nau mi ken ting long mi ken amamas long mekim gutpela wok long stesin long taim we em i nogat narapela man husat i bin ting long dispela samting. Nau mi ken bel gut tru. Tasol, maski, mi yet  no inap wokim. Mi bin helpim ol lain long Kotna long wokim wok bisnis na bungim mani na dispela bisnis nau i laik kamap bikpela moa. Long wanwan yia planti tausen Kina i kam long pleslain na ol i ken amamas na sindaun gut. Taim mani i bin kamap namba wan taim ol pasin nogut i kamap tu, olsem spak na pilai laki na pasin pamuk. Nau mi save man i laik wokim gutpela wok bilong helpim arapela man long gutpela sindaun em i ken kamap na long bungim liklik mani  na helpim ol memba bilong kongrigesen long kamap gutpela bilip manmeri. Em i gutpela pasin. Tasol sampela we min bilong em i gutpela em i wokim pasin nogut tu. Em i no gat gutpela wok stret. Nogat. Kotna peris em i wanpela kongrigesen we i gat ris tru na em i stap long gutpela graun long Westen Hailan Provins. Wanpela sumatin mi bin skulim em long taim bipo, em i kamap maniman. Nau. Koimba i wokim haus long Kotna na em i gutpela sindaun, nau em i bosim olgeta kopi plantesen we long taim bipo ol waitskin i bin bosim. Olgeta dispela plantesen i stap long bikpela hap long Banz i go inap long Maunt Hagen. Em i gat faifpela kopi fektori na Koimba i kamap bikman insait long WHP. Nau em i gat namba. Em i Kristenman na olgeta Sande em i lotu wantaim kongrigesen. Em i memba bilong Luteran sios. 

Ol memba bilong Kotna peris na ol wokman bilong misin i helpim pasto long kirapim wok bilong sios na lotu ol i no tingsave gut long Kotna peris i bin kamap independens. Long taim bipo em i bin pikinini bilong mama sios long Ogelbeng. Ol woklain i bin ting yet long olgeta mani kolekta ol i mas salim i go long Ogelbeng. Ating ol i pret long taim bilong pestode Krismas ol i mas tromoim mani i go long ol woklain olsem liklik presen. Ol i ting dispela mani ol i bungim em i pe bilong olgeta wanwan yia. Ol i no bilip long mi inap long wokim dispela. Ol i no save yet long mi bin askim LMNG na ol i no tingting long mi save olsem Kotna peris i gat mani moa na long dispela ol i winim mama peris Ogelbeng. Ol bikman bilong peris i no bilip tasol taim mipela salim mani i go long Ogelbeng olgeta na mipela i bin kaunim mani na painimautim i gat wanpela Kina moa i stap, ol i bilip na tingting bilong ol i stret nau. Nau ol i laik litimapim nem bilong ol. Bilong wanem. Ol i ting ol i bin wokim.Em i namba wan samting mi laik stori. Namba tu samting em i bin kamap em i olsem: Namba wan tisa bilong Kotna em i pinisim trening long tisa koles long Rintebe. Ol memba bilong Ogelbeng peris i bin makim em long em i mas mekim wok long wanpela skul insait long Ogelbeng seket. Ol i bin makim narapela tisa i kam long Kotna, tasol em i no gutpela save liklik. Ol lapun man bilong kongrigesen long Kotna i bin tokim mipela, mi no inap long mekim wanpela samting. Ogelbeng em i mama sios. Mi traim long stretim tok olsem long olgeta wokman bilong Kotna ol i mas i stap na noken salim ol i go long longwe ples ausait long Kotna seket. Mi tok pait wantaim misineri Strauss. Misineri Felix Doering i stap namel long mitupela na bel hevi liklik. Toksave bilong mi winim toksave bilong Strauss na mipela pasim tok long dispela tisa i kam long Kotna. Taim mi bin toksave long hetman bilong peris Kotna ol i litimapim nem bilong mi na mi gat namba. 

Dispela tupela stori i bin opim ai bilong ol na nau ol i tingsave long mi laik mekim gutpela pasin na sapotim wok bilong ol na ol bai i ken bel gut na sindaun gut. Long nau na long taim bihain mipela olgeta save wokim gutpela wok na helpim long olgeta memba bilong kongrigesen na seket. Olgeta dispela wanwok i winim olgeta arapela tru tumas na mi amamas long dispela gutpela wok bung. 

Luteran Misin na Evanselikol Luteran Sios long Niu Gini (ElCONG) i bin givim mi K 150.000 samting long baim samting long wokim stesin. Mi sot long sampela samting olsem diwai o tul o ka. Orait mi mas baim na tromoim mani i go. Sapos mi laik katim diwai, orait mi mas salim dispela long wanpela ples we i gat so na olsem we i stap longwe liklik inap olsem 50 kilomita. Mipela no gat trak o len rova. Sampela rot na bris i no gutpela tumas na ol i laik bruk bruk nabaut.  

Orait, mi mas bungim mani na noken tromoim nabaut long wokim haus i no gutpela. Chuck Pfarr i laik wokim banis bilong pik, tasol maski,, em i no inap wokim. Em i gat banis we ol i bin wokim long stik bilong bikbus tasol. Bihain mi bosim wok long dispela banis bilong pik na mi wokim banis pitpit. Tupela yangpela pikinini bilong mi nau i stap long skul bilong ol pikinini bilong ol misineri long Wau. Mi wokim wanpela liklik haus slip na haus kuk, tasol mi no gat stov. Orait, mipela mas kukim kaikai antap long ston i stap. Long taim mi kisim wanpela dram i kam we ol i katim long hap na mi save wokim paia long insait. Tupela meri bilong mi i bin amamas. Dispela pasin bilong kukim kaikai mipela save wokim inap long taim mi baim nupela stov. Bikpela rot i brukim hailan i no gat gutpela bris long brukim wara na olgeta diwai na samting bilong kukim kaikai balus i mas i bringim i kam. Em i bikpela mani  mi mas tromoim. Long dispela taim misin i bin wokim 25-30 nupela misin stesin na em i mas tromoim planti mani tru.  

Long maunten we i stap klostu long Kotna mipela gat planti gutpela diwai na mipela baim wanpela bikpela so na lainim sampela man bilong wanwan lain long wokim plang. Nau mipela inap wokim nupela haus sik na foapela haus slip bilong waitskin na haus bilong stesin na haus skul na haus slip bilong ol tisa na nes, na dokta boi. Sampela wok em i nogat wok olsem kontrak, olsem mipela save wokim haus lotu na ol wokman i no inap kisim pe. Tasol sapos mipela gat mani orait ol wokman bai kisim liklik pe bihain long taim wok i pinis. 

Long taim mipela statim wok long stesin Kotna mi inap baim wanpela bek kopi long wanwan yia long ol pleslain tasol, tasol long taim bihain mipela baim 200 bek kopi samting. Wanwan bek i hevi olsem 180 paun. Dispela wok i kamap bikpela tumas na Koimba i helpim mi na statim  long baim kopi. Bihain sampela man bisnis i bin kam na ol i baim kopi long pleslain . Ol dispela kain bisnis i bin kamap long ol lain i save baim kopi long rot na ol i  wokim bisnis. Ol dispela kain wok mi save wokim em i kamap bikpela na nau long tingting bilong ol lain Melpa mi kamap bikman tru. Tasol mi no bin save gut long dispela we i laik kamap. 

Ol plang mipela no inap katim wantaim bikpela so long ol i kamap stretpela. Nogat. Nau mipela mas baim masin bilong hobelim na stretim plang. Mipela kisim wanpela ensin disel i kam na em i save wokim dispela masin an wokim lektrik. Nau mi mas wokim wanpela bikpela haus long mipela ken putim ol diwai plang na ensin disel. Bikpela woksap i stap, tasol long taim olpela haus lotu i bin pundaun long bikpela ren; mipela save wokim lotu insait long dispela woksap. 

Nau mi wokim liklik haus pasindia. Dispela haus i bin gat tripela rum: wanpela liklik rum slip na wanpela rum bilong kaikai na wanpela rum kuk. Mi yet wokim wanpela bikpela tang wara. Mi wok long mipela ken i stap long dispela nupela haus slip we mipela bin wokim long diwai. Mi gat bikpela amamas. Mi gat gutpela plua na rup na dispela i gutpela tru. 

Nau mi mas stori liklik long taim mipela lusim Ogelbeng. Meri bilong mi i bikpela bel hevi long dispela wanpela nait taim mipela putim olgeta samting bilong mipela insait long bokis. Mi no gat bikpela trak bilong karim olgeta dispela bokis i go long Kotna. Orait, mipela mas karim ol bokis i go wantaim Len rova. Long wanpela ron wantaim ka i go long Kotna mipela bin lusim wanpela bek we mipela putim tupela pusi i stap insait. Orait, mi mas go bek na kisim dispela bek gen. Long dispela de bikpela amamas i laik kamap. Long wanem. Paul Kuder, pikinini bilong bisop Kuder, i laik marit na mipela olgeta bai wokim lotu na amamas. Mipela olgeta woklain bilong misin i bin bung long Banz. Long nait Felix Doering i karim mipela long ka i go bek long Kotna. Mi yet na meri bilong mi mitupela go kamap long haus bilong mi na mitupela mas kalap kalap long bokis na bihain kam klostu long bet long mitupela ken slip. Mi  bin wokim rup insait long haus ananit long rup bilong haus. Taim mitupela pundaun long bet long slip tupela pusi i bin stap antap long dispela rup na wokabaut. Wantu wanpela pusi em i pispis na em i pundaun i slip long pes bilong meri bilong mi. Dispela pasin em i nogut tru na mitupela amamas long taim mi inap surik long nupela haus pasindia. Liklik taim i go na mi redi long wokim bikpela haus slip. 

Sapos yumi laik kisim simen i kam yumi mas baim balus na em i dia tumas. Olsem tasol mi bin tingim dispela na mi pasim tok long bai mi putim haus i go antap long planti bikpela ston. Ol man bilong lain Woidli i bin kam na helpim mi. Ol i bin karim bikpela ston i kam. Ol i save hatwok inap tupela de. Bihain wanpela man kamda i kam na statim wok long kirapim haus slip. Dispela man kamda,  nem bilong em, Anis Jopenarec, as ples bilong em i stap long nambis. Anis na tupela poroman i bin wok bung. Olgeta diwai i stap pinis na ol i save wok hariap. Liklik taim i go na ol i sanpim bun bilong haus. Nau taim i kam na mipela wokim rup. Tasol, ayoo, mi bin lukstil long arapela man i bin wokim haus tasol mi pret liklik long dispela wok long wokim rup. Long tudak mi no inap painim slip gutpela. Long nupela de long nait mi opim dua long haus bilong mi na mi lukim wanpela waitskin Australia, em i gat 60 krismas samting. Em i tok olsem: “Mi Mista Batze. Ol i bin salim mi long i kam helpim yu long wokim haus.” Nau mi amamas nogut tru. Bilong wanem. Mi no bin save long Misin i gat  man olsem em. Mi no lukim kainkain man i stap yet. Mista Batze em i namba wan waitskin long hailan i save mekim wok kamda. 

Nau mi gat taim bilong wokim tupela bikpela tang wara. Dispela kain wok ol i save wokim long PNG na mi lainim gutpela. Mi yet bin wokim baret bilong rausim wara pipia na sampela mambu bilong wara. Bipo tru long taim mi kamap manki mi bin skulim inap long tripela yia. Mi bin kisim planti save long dispela skul na nau dispela save i helpim mi long mekim dispela wok. Mi save wanem pasin em i gutpela  na wanem rot i gutpela o nogat. 

Taim pikinini bilong mi i kam bek long Wau long kisim taim malolo mipela olgeta laik bai mi stap na wokim pestode Krismas 1960 long bikpela haus slip. Rum kaikai i no pinis yet na banis bilong rum em i longpela.. Mipela no pinis long wok bilong penim em. Sande, namba foa bilong Adven i kamap na mipela gat wok i go inap long tupela de. Pestode Krismas i kam klostu na mi putim wanpela bros i go long han bilong wanwan pikinini na mipela olgeta i penim banis bilong rum. Mipela hatwok na singim song bilong pestode Krismas. Wantu wanpela ka i kam klostu na Jack Strohben i kam i stap. Em i wanpela man Jemeni na em i bosim wanpela kopi plantesen long Kindjibi. Em i kam insait long haus na lukim famili bilong mi i bin penim. Em i tingting stret na kisim wanpela bros na helpim mipela.Long dispela wok na singsing ating mipela olgeta mekim pestode Adven. God Papa i laikim dispela pasin. Wok i pinis na mipela olgeta sindaun na amamas bilong pestode Krismas. 

Amba Götz em i gutpela  helpim i kam i stap. Long taim mipela i bin stap long  Ogelbeng Amba Götz em i kam long poromanim meri bilong mi na helpim em long haus. Bihain mipela lusim Ogelbeng, em tu i lusim ples na i kam surikim famili bilong em i go i kam long Kotna. inap 12 krismas em i bin helpim long Mama Strauss. Man bilong em, nem Pangum, i bin bosim ol woklain long stesin. Amba Götz i bin mekim gutpela wok long haus na kukim kaikai i kamap gutpela. Long moningtaim meri bilong mi inap long wokim wok long haus sik. Mipela i bin gat tupela pikinini meri moa i wok long haus slip bilong mi. Wok i kamap gutpela tru. Ol pleslain i bin salim sampela meri long helpim mipela na mi skulim ol. 

Long taim mi statim wok long Kotna long kirapim dispela misin stesin mi sot long poroman husat i laik helpim mipela long mekim wok misin insait long Kotna seket. Misineri Hans Wagner long stesin Ulap long nambis em i gutpela helpim tru. Em i bin salim sampela wokman bilong kongrigesen i kam long Kotna long helpim mi long wok. Mi salim sampela i mekim wok long ples raun nabaut long stesin Kotna. Planti pikinini i bin gat sans long go long skul na kisim gutpela save. Pasto Basanangke, as ples bilong en i stesin Ulap, na evanselis Bunabun, as ples bilong em i Amele, tupela i gutpela wokman tru bilong sios. 

Long taim bihain Bunabun i bin stadi long Ogelbeng semineri na kamap pasto long Kotna. Taim em i kamap lapun pinis em i bin go bek long Amele. Taim Bunabun i bin lusim Kotna na pinistaim, kongrigesen i bin gat wanpela nupela pasto husat em i no mekim gutpela wok. Dispela pasto i bungim sampela hevi.Bilong wanem. Sampela bikman husat i save stap insait long Kotna seket na lotu wantaim kongrigesen ol i bin bosim wok na ol i no sapotim tingting na bilip Kristen tumas. Bunabun i bin statim wok bilong lukautim peris Kotna na em i bin gat gutpela pasto we i gat namba. Em i bin mekim wok evanselis na em i bin wokabaut long lek bilong em i go long ples i stap longwe. Em i bin wokabaut i go antap long maunten i antap tru na i go long ples daun we i daun tumas. Dispela i hatwok tru na lek bilong Bunabun i no ken guria tumas. God Bikpela bilong yumi save givim strong long em. Sampela waitskin misineri i bin kam na i stap long stesin Kotna ol i mekim wok misin long longpela taim liklik. Bihain ol i go long narapela ples na nupela waitskin  misineri i kam i stap. Long dispela pasin planti senis i kamap na kongrigesen i bin painim hevi. Bunabun em i wanpela man bilong bel isi na bel gut trupela, ya. Ating em i bin tokgutim long luluai Pok long em i kisim Baptais. Em i tru tumas, Bunabun em i kamap bikman tru, ya. Em i gat strongpela bilip an bikpela bel bilong laikim tru ol lain lotu na bilong helpim ol manmeri long ol i ken i stap gut. Mi laik tingim gutpela wok mitupela i bin wokim na mi amamas. 

Mi laik stori liklik nau: Long taim mi stap long Kotna mi no bin mekim wol olsem bikman bilong kongrigesen. Nogat. Olsem tasol mi askim Bunabun long lukautim wok na bosim em. Em i nogat gutpela save long pasin bilong demokresi. Dispela nupela pasin mi laik skulim save long dispela na ol poroman i ken bihainim. Mi laik Bunabun em i saveman tru, ya, na em i daunim em yet long pes bilong olgeta manmeri. Ating em i gat strongpela bilip olsem Jon bilong Baptais. 

Long yia 1960 ELCONG i bin askim mi long kirapim wok bilong nupela sekenderi skul. Mi goan long wok lotu long kongrigesen, tasol nau long yia 1960 nupela wok bai i kamap. Ol sumatin i no inap long pinisim skul long tok inglis na ol i kamap bikpela nau, ol i ken kisim skul na kamap evanselis. Dispela kos em i longpela olsem tupela yia.. Mipela gat sampela hap graun long wokim dispela Baibel skul, tasol gavman i no bin tok orait yet long mipela inap baim dispela graun na kirapim Baibel skul. Namba wan standard mi skulim long Kotna. Long dispela kos namba wan 20 sumatin i kam na mi skulim ol long ol i ken kamap evanselis. Mi tok long tok Kâte. Bilong wanem. Olgeta sumatin i bin wok long kisim skul long tok Kâte long taim ol i bin stap long praimeri skul na ol i save gut long dispela tok ples. Mi laikim dispela wok na mi gat sampela poroman i stap: wanpela tisa bilong tok Kâte, nem bilong en Bâtimungkewec na pasto Basanangke na Heidi Kirsch. Lain bilong Kombogla ol i bin salim sampela man i kaum lukim mi na ol i tok strong long ol i laikim wanpela misineri bilong ol yet. Ol i laik givim mi sampela hap graun long Kentagl em i gutpela tumas. Mi no inap mekim wanpela samting. Nogat. Mi mas wet long bisop Kuder bai i kam na glasim olgeta hap graun long Kentagl. Bihain long Wau Tutumang ol i mas tok orait. Mipela olgeta woklain long Kotna i bin amamas long gavman i tok na ol i no painim wanpela rong long dispela tingting na em i tok orait long skul bai i ken kamap. Ol i statim long wokim haus long taim famili bilong mi i bin lusim PNG na kisim taim malolo long kantri Jemeni. Mi bin ting long mi yet, olsem taim mi kam bek gen bai mi ken bosim ol wok long kirapim dispela skul long Kentagl. Long taun Lae mi bin toksave long bisop Kuder na mi askim em long dispela samting. Bisop Kuder i bekim tok olsem: “Mipela no save yet sapos yupela bai i kam bek long PNG o nogat.” Mi bin kirap nogut long dispela tok strong na mi tingting planti long dispela samting. Mi askim mi yet: Em i gat wanem as long em i tubel long dispela samting long mi kam bek? 

Olgeta taim mi stap long Kotna mi save hatwok. Mipela sindaun gut na bel gut na wok i karim planti kaikai. Mi lukautim kongrigesen we em i bin gat1200 memba. Em i no sot long samting na mi no gat asua long samting mi no bin wokim. Nogat. Mi lukautim peris gutpela na mipela olgeta i wanbel. Bikmak bilong wok i no i stap long misin stesin tasol. Nogat. Bikmak bilong wok i stap long skul bilong baptais na long liklik lotu long wanwan de na long bikpela lotu long Sande. God Papa i bin marimari na kamapim sampela gutpela evanselis na tisa i save wok long autim Gutnius. Sampela i no bin kisim planti save long skul, tasol  i gutpela bilipman tru. Laip na wok bilong ol dispela man i bin helpim long sampela haiden man i ken kamap disaipel bilong Jisas Krais. Taim mi wokabaut long lek bilong mi insait long seket na mi bin lotu long wanwan ples na wok long bungim wanwok. Mi bin harim sampela stori na mi ting long dispelai mak bilong wok misin tru. God Bikpela bilong yumi i bin wokim wanpela mirakel long Kotna. Em i bungim wanpela kongrigesen na planti manmeri i kam bilong lotuim God na amamas. Mi laik amamas long dispela olgeta gutpela wok we i bin kamap long Kotna na mi amamas long em i bin salim mi i go long dispela ples na mi wokim wok misin long gaden bilong God (Mattyu 9:37). 

Long taim bihain mi tingsave long dispela wok em i bikpela samting. Taim ol waitskin misineri i lusim wok pasto long misin stesin na man PNG i kamapim planti pasto na ol i wokim wok misin long olpela misin stesin em i nogat planti misineri i save wokabaut na lukim ol ples klostu long stesin na tokgutim long ol wanwok bilong misin na helpim long wok bilong ol. Sampela stesin i bin lusim bikmak bilong ol. Mipela tingsave long dispela wokabaut i gat bikmak tru, ya. Bipo, mipela no gat tingting gutpela long dispela samting long wanem. As bilong dispela wokabaut, em i bilong glasim na skelim wok bilong wanwan evanselis o tisa o pasto. Mipela save tokgutim ol na helpim ol long mogutim wok bilong ol long ples. Mipela save strongim ol wokman bilong sios na misin na bihain ol i bel gut na bel isi. Wokman bilong misin i bin kamap olsem bikman . Mipela bin toksave long wok bilong ol wanwok na daunim sampela hevi na skruim tok na amamas na tok orait, sapos wok i gohet gut. Sapos tingting bilong mi stret , long tude em i no gat lo long dispela wokabaut bilong mekim wok glasim na skelim. Nogat. Em i samting bilong bisop.  

Wok bilong wanwan de long stesin Kotna (1961) 

Long bikmoningtaim, 6.30 kilok: san i kamap na nupela de i laik i kamap. Mi redim mi yet long mekim wok long dispela de. Tulait i kamap na mipela lusim slip na kirap long bet bilong mi. Long dispela ples klostu long ikwetor (Equator) tulait i save kamap hariap na san i ken kamap. Sampela klaut i stap yet, tasol maski, san inap brukim ol klaut na tulait i kam i stap. Lait bilong san i kam insait long rum slip. Long sampela de sno i stap antap long Whagi eria na ol masta bilong balus ol mas lukluk raun nabaut taim ol i save flai antap long klaut. Sapos ol i painim hul long klaut bai ol i ken brukim na pundaun long ples balus. 

Long aus kuk mi harim long meri PNG i savesingaut na redim kaikai bilong mipela. Long 7 kilok belo i krai na ol woklain i kam na statim wok. Dispela belo em i karapela bilong wanpela olpela balus. Balus i bin wok long paitim ol birua long taim bilong bikpela pait na bihain ol i rausim em na nau em i stap nating olsem pipia. 

Ruk, em i lukautim ol bulmakau, i kam na kisim baket i go bilong bringim susu i kam long haus. Em i kisim wanpela sop na dis na laplap i go. Rok em i lukautim ol pik na em i kam na kisim baket em i pulap long pipia kaikai. Em i kisim i go long ol pik. Ol i hangre na ol i laik kaikaim. Nendepa i kam long haus bilong mi. Em i wok long lukautim stua. Mi givim bokis mani na ki bilong opim dua bilong stua.  Bihain Omb i kam. Em i wanpela man husat i lukautim gaden na kakaruk na pato. Em i kisim masin bilong wilwilim ol mais. Ol woklain i pinisim wok long monigtaim, orait ol i bung long wokim samting bilong stesin olsem kamautim kopi o wokim gaden kaukau o painap o banana o kasang. Ol i wokim dispela wok na ol i mas rausim pipia long liklik rot insait long stesin na stretim sampela haus ol i bin wokim long samting bilong bikbus o stretim banis o sampela bris. Pangum em i pasman bilong ol woklain i kam na “masta” i givim wok long en long dispela de. 

Long 7.15 kilok mi harim tok bilong “LMNG mission sched”  long redio: “VL9 Alpha Juliet calling outstations.” (Long tok Pisin: Lae i singautim narapela stesin). Dispela wok redio i gat namba na  em i kamap bikmak bilong misin na sios. Liklik taim bihain Madang (india Foxtrott) i singautim. Em i gat bikpela haus kago. Sapos wanpela misineri i laik baim sampela samting bilong wokim haus em i ken askim ol long Madang long haus kago i ken salim i kam. Dispela tok long redio em i telipon bilong bikbus tru. Long tripela taim long wanwan de mi harim na mekim toktok wantaim narapela stesin. Mipela putim yau gut long olgeta tok, olsem: “Wanuma, how is your weather?” (Long tok Pisin: Wanuma, yu gat san i stap o ren i laik pundaun, a?”). Dispela tok em i bikmak tru long ol masta bilong balus. Dispela nius bilong guttaim i bin kam long asde long nait. Mipela gat nupela balus i stap, nem Dornier. Wanpela misin stesin i wok long askim olsem wanpela balus i ken i kam hariap na karim sikman i go long Yagaum long haus sik o nogat. Ol i tok orait na sampela kago i ken i go wantaim. Ol i salim wanpela bikpela balus i go long Banz o Maunt Hagen. Ol i salim nius long sampela stesin i stap klostu long hamas kago ol bai i kisim i kam wantaim ka bilong ol. Ol wanwok i save kisim tokgut long samting bilong marasin na samting bilong wokim wok na samting bilong wokim haus o bris. Mipela harim long wanem taim sip bilong LMNG i kam long wanem ples long nambis na long wanem de insait long wanpela wik em bai i kam. 

Long olgeta Tunde long moningtaim mi baim kopi na 20-30 meri i sindaun ausait long haus slip bilong mi na wetim long mi glasim kopi bilong ol na givim pe. Ol mama i save bung wantaim kopi na ol i putim em long bikpela o liklik bek o dis o basket. Ol i mas wet liklik. Pastaim mi mas harim nius bilong misin long redio. Long dispela de misineri Jamieson i kam. Mi yet mas skulim em long olgeta wok misin i save kamap long stesin Kotna. Ating em bai i wokim dispela wok bihain long taim mi lusim PNG. Em i mas ron i go long Maunt Hagen wantaim ka. Em i no bin draivim wanpela Volkswagen – em i kain ka ol fektori bilong kantri Jemeni i save wokim. Mitupela bung long pulapim ka long bensin. Bihain mi bin skulim Jamieson liklik long wok long draivim ka. Meri bilong mi i lusim haus long 7.50 kilok na i go statim wok long haus sik. Man Amerika husat i mekim wok olsem nes i wet long en long lukim na skelim ol sikmanmeri. Ol siklain bai kisim marasin na tupela  i save wok long glasim ol samting olsem blut na pekpek na pispis. Sapos wanpela nes i kam liklik taim bihain, orait em i no painim sikman long bet. Nogat. Em i lusim bet na i wokabaut long ausait long san i ken hatim skin bilong em liklik. Sampela sikman i wokabaut long vilis na kisim kaukau i kam. Sampela de meri bilong mi i stap inap olsem 11 kilok long moningtaim. Meri PNG i wok long haus slip bilong mi i gat wok long stretim olgeta samting. 

Papa bilong haus i mas hariap. Long 8 kilok em i mas statim wok tisa long skul. Olgeta wanwan de long moningtaim em i mas mekim wok tisa inap long tripela aua long Baibel Skul. Ol 30 sumatin i gat 18-20 krismas na ol i wetim long tisa i kam. Mi lainim ol long tok bilong Buk Baibel, as bilong katekismo, bilip bilong ol arapela lain lotu. Ol i kisim save long stori bilong Luteran sios na lukim Nupela Testamen long namba wan taim na pasin bilong autim Gutnius long ol pikinini na kisim  toksave long as bilong autim Gutnius bilong Sande we bai i kam. Long tude mi lainim ol long wanem mak i kamap long wok relisen long skul. Dispela wok tisa long Baibel Skul em i bikpela samting tru na mi laik tumas long wokim dispela wok. Tasol mi no gat planti taim long mekim olgeta wok. Arapela wok long stesin Kotna i kamap planti. 

Mi kam bek long haus na 20 pleslain i bung na wetim mi i kam. Sampela i kisim kopi i kam, Narapela man i laik baim plang we em i bin katim wantaim bikpela so. Wanpela man i kam nau na em i laik baim wanpela garamut na bungim mani. Sampela i save kisim akis em i wokim long ston na dis ol i bin wokim long ston na liklik ston sanguma na narapela samting i kam. Ol pleslain ol i save misineri i laik painim dispela kain atifek. Wanpela sumatin, as ples bilong em i klostu, i kam na askim misineri long givim em sampela nil i go.Long wanem. Ples lain bilong em i laik wokim haus skul. Stua boi bai i kamap na askim misineri long wanem pe em i mas kisim sapos wanpela man i laik baim nupela busnaip. Dispela busnaip liklik taim bipo em i kam long stua.  Wantu wanpela “Wui Nuim” (long tok Pisin: bikman) i kam isi isi na lukluk raun nabaut insait long rum. Misineri i tingsave long wanem samting bai em i laik askim. Wanpela wantok bilong en i laik baim meri bilong maritim em. Bikman i laik helpim em. Orait em i laik baim sampela golip, tasol misineri i tok nogat. Bikman i bel hevi na noken save gut, long wanem misineri i no laik. 

Man Amerika, wanwok long haus sik , i kam na laik skruim tok wantaim misineri long ol dokta boi. Em i gutpela taim bilong toktok. Nau, man kamda i no kam long kisim samting bilong wok i go olsem nil na glu na samting. Ol dispela samting i no stap nating. Nogat. Mi putim ol dispela samting insait long wanpela bokis long i stap na mi bin pasim gutpela.  Nogut wanpela stilman i kam na i laik kisim i go. Misis Jamieson i bin singautim mi na em i askim mi long kamap namelman. Wanpela meri i bin kisim sampela bin i kam. Em i no laik kisim mani. Misis Jamieson i no gat gutpela save yet long tok ples o tok Pisin na mi mas helpim em liklik na tanim tok na mekim toksave. Dispela meri em i meri bilong wanpela evanselis. Em i laik givim bin olsem presen.  Marge Jamieson i amamas, tasol mi tingsave long wanem samting i laik kamap. Meri bilong evanselis i laik kisim wanpela liklik pusi, pikinini bilong pusi bilong mipela. Tasol mi tok nogat. Bilong wanem. Pikinini bilong pusi ol liklik tumas yet na mi no inap givim. 

Tude mi laik wokabaut i go long wanpela skul bilong luksave na glasim wok bilong ol tisa na sumatin. Na tu mi laik lukim ol woklain bilong mi. Tasol mi no inap, maski. Bilong wanem. Tude wanpela nupela tisa i kam long mekim wok tisa. Wanpela kongrigesen long nambis i bin salim dispela man na em i go kamap long hia. Long Sande i go pinis mi bin salim em long mekim wok long wanpela skul. Long de i go pinis long apinun inap long nau em i laik kam na lukim misineri na i no inap long kamap. Nau mi mas wok long stretim hevi bilong en. Mi wokim lista long olgeta samting em i laik bai mi givim em, olsem: wanpela bikpela so na wanpela masin plen na wanpela kin (em i laik baim wanpela pik) na sol na niuspepa long em inap long wokim sigaret na wanpela kakaruk meri. Em i laik ron long ka i go long Banz tumora. Wanpela wantok i stap long dispela ples na em i laik givim wanpela kakaruk long em olsem em i bin promis. Em i laik kisim taim malolo i go inap long Mande na em i laik wanpela sospen bilong kukim kaikai. Olgeta dispela samting em i laik kisim na no ken tromoim mani. Em i bin kisim pe bilong em long foapela wik i pas tasol em i pinisim dispela mani. Nau mi mekim wanem samting? Mi no laik em i kamap olsem rabisman. Nogat tru. Sapos 43 man i kam na askim mi long givim em samting na mi givim long ol, orait mi no ken larim dispela tisa i stap nating na salim em i go. Nogat. Em i amamas na lusim haus. Mi givim wanpela kina olsem mi givim long olgeta woklain bilong nambis husat i kam long hailan long mekim wok. Em i ken kisim sol na pepa na so na em i ken i go. Tisa i laikim ol pleslain bilong vilis i katim sampela plang bilong wokim haus skul. Em inap long katim sampela plang i kam long stesin na baim so. Mi mas raitim dispela samting long wanpela buk, nogut mi lusim tingting long dispela. 

Taim em i lusim haus i go pasto tupela evanselis husat i save wok long stesin Kotna i kam na tupela i laik skruim tok wantaim mi. Em i gat longpela lista long sampela hevi tupela i painim na tupela i laik bai mi helpim ol long stretim.  Ol dispela samting ol i laik long toksave long bung bilong ol hetman bilong kongrigesen long apinun. Mipela glasim dispela lista na sapos mipela painim sampela samting i no stap long lista mipela wok long raitim. Mi toksave long taim bilong raitim nem bilong ol woklain misin i kamap na mipela mas wokim. Olgeta tisa na evanselis i mas raitim nem long lista. Bai tupela go na taim bilong liklik malolo i laik kamap.

Mi sindaun long tebol na raitim tripela longpela pas long tok inglis. Long tupela pas mi askim hetopis bilong LMNG long ol i ken givim mani inap long mipela statim wok i go pas long Kentagl long mun Me yia 1962. Long yia 1963 mipela bai i wokim haus bilong Baibel Skul. Mi raitim wanpela lista long olgeta samting bilong wok i mas i kamap. Wanpela pas mi salim i go long opis bilong gavman long ol i ken stretim hevi bilong baim graun. Mi mas redim haus slip na wanpela klasrum na gaden pastaim na bihain 80 studen bai i ken i kam na stap long nupela haus slip. Mi no pinis raitim pas olsem na sampela hetman bilong kongrigesen i kam long haus bilong mi. Ol i singautim mi long mi i kam wantaim ol long bung. Mi salim ol i go paslain na mi hariap long wok long kaikai. Nau em i belo kaikai. Mi pinisim kaikai na mekim prea bilong tok tenkyu long God Papa. Wanpela hetman paitim dua na singautim mi long mi mas i kam hariap. Nes bilong kantri Amerika i kam pinis na i stap. Mi laik pundaun long bet na slip liklik taim, tasol maski. Mi lusim haus na go wantaim em. 

Planti taim mipela wok long tok na traim long stretim hevi bilong ol dokta boi i bin painim. Tenpela yangpela man husat i bin stap long Kotna we mipela bin skulim ol inap long etpela yia, ol i bin pilai laki. Ol i bin lusim sampela mani long dispela samting. Ol hetman i bin tok strong long ol i mas stapim dispela samting. Liklik taim bihain ol i statim long pilai laki gen. Mipela bin mekim planti toktok  long dispela hevi na mipela pasim tok long mipela rausim ol long wok.  

Mi bin pinisim dispela toksave na wantu wanpela wokman i kam singautim mi. Mi harim tok olsem: Misineri Jamieson i bin wok long ronim ka i go long Maunt Hagen. Nau em i kam bek na long maunten Komunt we rot i go antap tru na ka i pas. “Ka i bagarap na yu mas kisim em i kam bek gen.” Mi singautim sikispela man na kisim strongpela rop i kam na wokabaut long lek bilong mi  i go long wara Kuiye. Misineri Kirsch i bin wok long kisim wesan i go long Kitip. Mi askim em long em i ken givim ka na mi ken helpim Jamieson. Ka em i pulap na mi mas wet long ol i rausim wesan. Mi laik ron i go long helpim Jamieson na wantu wanpela manki i kam na toksave olsem: “Masta i kam pinis.” Misineri bilong Ogelbeng i bin bungim Jamieson na em i bin pulim em i go na helpim em. Mi tupela Jamieson bung na dringim wanpela kap long kopi na em i stori liklik. Bihain mi stretim hevi bilong ka- em i no bikpela samting – na ka i stap orait gen. 

Nau mi mas hariap na go bek long bung bilong ol hetman. Mipela mas skruim toktok long wanem samting. Namba wan: long wanem de Sande bai mipela wokim Komunio long Kotna. Namba tu: Long wanem de Sande kongrigesen bilong Mape bai i wokim Komunio. Namba tri: Husat bai i givim tok stia long ol manmeri bilong ples Rodlnga ol i laik kisim baptais nupela na redim ol long dispela wok lotu. Namba foa:  Wanpela gutpela sumatin bilong Baibel Skul husat i bin wok stadi long Kewamugl i bin gat asua na em i kisim meksave long dispela. Em i ranawe nau. Long wanem. Em i ting meksave i wok long kamap bikpela na em i kisim taim nogut tru. Long dispela as em i ranawe. Papamama bilong em i haiden tru na tupela i kam bipotaim  na baim wanpela meri bilong em i mas wokim marit long pasin haiden. Mipela wokim tok stia long traim long salim em i go bek long as ples. Sapos mipela no inap mekim, orait bai mipela givim wok long em i kam bipotaim liklik. Namba faiv: Wanpela arapela evanselis bilong Jalibu i bin ranawe na mipela mekim wanem samting. Namba sikis: Long de 30 mun Novemba mipela mas salim olgeta mani we kongrigesen i bin bungim em long lotu i go long Lae. 

Long de 4 mun Disemba olgeta evanselis na tisa bai kisim pe na presen long pestode Krismas. Dispela presen ol Kristenmanmeri long kantri Amerika i bin salim, olsem kolos na samting bilong mogutim sindaun bilong ol. Wanpela askim i kamap bihain tru (tulait i laik i dai nau na tudak bai i kamap). Dispela askim em i bikpela samting tru na  mipela karim bikpela hevi: Tripela gutpela tisa i bin kam na toksave long ol i laik stapim wok na ol i laik go bek long as ples bilong ol long stat bilong nupela yia. Memba bilong kongrigesen i bin amamas long gutpela wok bilong kirapim haus lotu na ol i ting nau ol i ken bel isi na noken wokim wanpela samting. Ol i no wari long wokim haus skul na haus slip bilong ol tisa. Nogat. Ol i ken stap long haus ol i bin wokim long samting bilong bikbus. Dispela tripela tisa i bin tok kros nogut tru long ol hetman bilong Kotna. Ol dispela tisa i krosim hetman em i go longpela taim olsem inap long wanpela yia. Em i nogat wanpela man bilong kongrigesen em i bin helpim ol long wokim haus bilong ol. Dispela bung i pinis na mipela olgeta lusim haus wantaim bikpela bel hevi. Sapos dispela tisa i stapim wok bilong ol, orait Kotna  bai no kisim wanpela tisa i kam long helpim long ol sumatin. Mipela bin wokim planti samting long kamapim dispela skul. Olgeta samting i kamapim skul long Kotna bai i bagarap gen. Mipela olgeta i gat bikpela wari tru.  

Sampela sumatin i kam i stap klostu long haus slip bilong mi na ol i wetim long mi bilong redim lam kerosin bilong ol i ken kisim i go bilong wokim lotu long nait na bilong wokim stadi liklik. Bihain long kaikai mi harim sampela stori politik long redio na tok misin. Dispela i pinis na misineri Jamieson i kam na mi wok long lainim em sampela tok long tok Kâte. Dispela skul i go inap wanpela aua. Mi no gat planti taim na bai mi lusim PNG i go bek long kantri Jemeni. Tasol mi laik helpim em sampela moa long kisim gutpela save long tok Kâte. 

Long 9 kilok famili bilong misineri Kirsch i kam lukim mi na ol i laik tok gude long misineri Klemm husat i bin kam long Alkena na em i laik wok long kisim liklik malolo inap long wanpela wik. Klemm tupela Kirsch i laik wok long raitim wanpela buk bilong ol sumatin long tok Kaudl.  

Long 10 kilok mi kam bek long haus slip bilong mi. Lait em i kam long msin lektrik inap long foapela aua na masin i wokim em i kamap gutpela. Long dispela taim masin i laik i dai. Antap long tebol bilong mi em i gat wanpela pas i kam long tude. Man i bin raitim dispela pas i bin askim mi long kamapim ripot we i gat hettok olsem i stap nau antap long dispela sapita.  

Mi bai laitim wanpela liklik hata lambe (lam kerosin) na sindaun klostu long tebol na raitim dispela wok ripot long dispela wanwan de 16 mun Novemba long yia 1961. Meri bilong mi i pundaun long bet pinis na em i slip i stap na mi raitim.  

Haus Lotu mipela bin wokim long stesin Kotna 
Long yia 1957 mipela go kamap long Kotna na mi statim wok misin. Long dispela taim em i bin gat wanpela haus sik we ol i bin wokim long samting bilong bikbus. Dispela haus i klostu laik pundaun na bagarap. Wanpela naispela haus lotu i bin stap tu. Ol i bin wokim em long samting bilong bikbus. Em i gat wanpela bikpela hap graun i malumalum na kunai i save kamap bikpela. Olgeta lain i stap raun nabaut long Kotna seket em i 16.000 manmeri na pikinini. Mipela bin kaunim 350 Kristen manmeri.  

Long mun Julai long yia 1958 mipela  pinisim  lotu bilong Sande na wantu bikpela ren i pundaun na haus lotu i kisim bikpela bagarap. Nau mipela mekim wanem samting? inap long tripela yia mipela wokim lotu ausait ananit long ol diwai.  Olgeta hetman bilong kongrigesen i wanbel long ol i laik wokim nupela haus lotu. Tasol ol pleslain i mas statim dispela wok. Nogut wok bai i no kamap gutpela. Long dispela taim planti kongrigesen insait long ELCONG i bin wokim haus lotu long samting bilong bikbus. Long dispela as save mi bin ting long ol i laik wokim wankain haus lotu gen. Tasol luluai Pok, bikman bilong lain Woidli, em i tok olsem: “Em nogat. Mipela bin wokim misin stesin na haus sik long diwai olgeta. Nau bai mipela wokim nupela haus lotu i kamap wankain.” Mi askim olgeta hetman: “Yupela save hamas mani bai mipela mas tromoim long wokim dispela wok, a?” Ol i bekim tok olsem: “Mipela yet inap katim plang na bungim mani.” 

Em i gutpela. Tasol sampela mun i go pinis na ol i no statim wok yet. Wanpela de i  kam bihain tru na ol i askim mi long mi ken givim ol wanpela bikpela so.  Ol woklain i bin wokabaut long maunten antap liklik olsem inap long tripela aua na wok long katim diwai. Tupela yia i go pinis na wanpela bikpela lain, olsem 100 wokman i stap, i bin go na abrusim haus slip bilong mi na ol i singsing. Wanwan man i bin karim wanpela plang (longpela em i 3 mita; bikpela em i 25 sentimita na 3 sentimita). Ol i karim na amamas. Sampela arapela lain wanwok i  kam na abrusim haus slip bilong mi na wanwan man i bin karim sampela hevipela plang i kam na amamas. Olgeta dispela lain i hatwok long helpim long wokim  plang bilong nupela haus lotu. Em i nogat wanpela man tasol i bin bosim ol long ol i mas wokim dispela wok. Nogat. Olgeta yet i bin wokim wok long katim plang na karim ol i kam long stesin Kotna. Long dispela taim ol i bungim man tu i stap long olgeta Sande na long arapela de we ol i save bung. 

Mipela gat wanpela gutpela man kamda. As ples bilong em i  ailan Karkar na nem bilong en `Anis.´ Em i bin kam long helpim mipela long wokim nupela haus sik. Nau dispela wok i pinis. Anis em i tok long em i laik wokim nupela haus lotu. Long dispela taim pe bilong em i winim pe we Luteran Misin i save givim long woklain bilong ol. Mi bekim tok bilong en olsem: “Mi no gat bikpela mani long peim yu sapos yu laik helpim long wokim nupela haus lotu.” Em i bel hevi liklik na bekim tok olsem: Mi mekim wanpela tok long kisim wanem kain mani, a? Sapos mi wokim nupela haus lotu mi laik litimapim biknem bilong God na noken litimapim nem bilong mi yet.” 

Long tingting bilong mi yet mi save long wanem samting long ausait bilong dispela haus lotu bai i mas i gat, tasol mi no save em i mas kamap bikpela olsem wanem. Lotu bilong pestode Krismas i pinis na mi bin bungim olgeta kongrigesen long dispela hap graun we mipela laikim long nupela haus lotu i mas kamap. Mi askim ol long ol i ken sindaun long graun na mi bin metaim dispela hap graun. Longpela inap olsem 40 mita na bikpela inap olsem 12 mita. Mi laik wokim haus lotu i stap klostu long liklik rot, tasol luluai Pok i toksave olsem: “Em i no gutpela pasin na mipela no inap mekim. Gutnius i kam long mipela na bel isi i kam wantaim em tu. Mipela mas wokim haus lotu long hap we mipela i bin paitim ol birua. Olsem dispela haus i stap long wankain ples tude. 

Sampela meri i bin karim bikpela ston na wesan i kam long hap long wokim as bilong haus. Wanpela man kamda, nem bilong en Jopenare, as ples bilong em Ulap, i bin wokim bikpela plang long masin plan bilong bun bilong haus na banis. Luteran Misin i bin baim pe bilong en na bensin bilong masin plan, em tasol. Olgeta arapela kain mani kongrigesen bilong Kotna, ya,  i bin save bungim. Foapela mun i pinis na Anis wantaim tri o foa poroman i pinisim wok long nupela haus lotu. Mi bin painim hevi long wanem kain ples mi wokim long hangamapim belo.  Dispela belo em i presen bilong wanpela peris, Bochum, long hap not long kantri Jemeni na em i hevi tru. Mipela no gat gutpela save long wokim ples bilong hangamapim belo. Tude dispela ples i stap gut na belo i save singautim ol lain bilipmanmeri i ken i kam long lotu. Taim mipela laik putim ain i go bilong karamapim rup, Anis i bin painim bagarap. Liklik hap bilong ain i sut i go long ai bilong en na bagarapim em. Mi no inap long hariap long bringem em i go long ples balus na dokta long Lae i no stap yet. Nau Anis i aiplas liklik.  

Taim mipela redim long wokim haus lotu mi kam kamap long vilis Pöngö long lukim Qokomoc. Em i wanpela tisa na evanselis na long dispela taim em i bin gat 6o krismas. Em i poromanim mi i go long wanpela ples hait na soim mi sampela piksa em i bin wokim . Mi guria nogut tru na mi bin askim em , sapos nupela haus lotu i pinis em i laik wokim sampela piksa we mipela inap hangamapim ol long insait long haus lotu. Em i bekim askim olsem: em i laik tasol mi mas givim em sampela plang na kala na bros. Mi tok orait na mi bin givim em plang na kala. Tasol mi no painim bros long kantri PNG. 

As ples bilong Qokomoc em i Mape klostu long Sattelberg. Planti krismas em i bin wokim wok tisa long Hagen distrik. Em i bin wokim piksa bilong bilasim sampela arapela haus lotu insait long Ogelbeng seket. Mi wanpela tasol husat inap long lukim piksa bilong en. Em i nogat narapela man Qokomoc i bin soim piksa i stap. Nogat tru. Long wik i go pas long bikpela de mipela laik givim blesing long nupela haus lotu mipela makim wanpela de. Long tudak mipela ron long ka i go long Pöngö long haus bilong Qokomoc. Mipela kisim ol piksa em i laik long mipela hangamapim ol long insait long haus lotu na mi karim i go na putim i stap. Mi yet helpim tu long wokim piksa long alta na ples bilong autim Gutnius na sospen bilong baptais. Mi bin wokim piksa long plang wantaim naip.  

Mi karim pinis olgeta piksa bilong Qokomoc i go insait long haus lotu na bikpela hevi i kamap. Long de bihain Anis bin pinisim alta na ples bilong autim Gutnius. Taim em i lukim dispela 28 piksa na olgeta Kâte bilas em i guria nogut tru. Em bai stapim wok olgeta na em i tok: “Dispela haus i mas litimapim nem bilong God, tasol dispela piksa i no inap.” Anis em i man bilong Madang na em i no laikim dipsela bilas ol man Kâte i save wokim.  Mitupela wok long stretim hevi inap long tupela de na bihain em i tok orait long piksa we i soautim stori bilong Buk Baibel i ken i stap. Anis yet i no laik wok long hangamapim ol dispela piksa. 

Long taim bihain long mipela lusim PNG ol i toksave long ol dispela piksa we i gat gutpela bilas ol i hangamapim long haus lotu long Bitum. Mi bin sori tumas long dispela. Mi bin laik long ol i stap antap long wanwan windo. Mi bin ting long taim Anis i lusim Kotna bai mi hangamapim insait long haus lotu long Kotna. Mipela bin glasim na skelim hevi bilong Anis na tok maski. Bel isi i bikmak tru na mipela  mekim olsem long as bilong tok orait bilong Anis.  

Ol piksa i stap name long windo na i soautim mama i karim Jisas, Jisas i kisim baptais, ol i holimpasim Jisas na kotim em long bikpela kot bilong ol Juda, Jisas i karim diwai kros na ol i hangamapim tripela, Jisas na tupela man nogut long diwai kros, Jisas i goap long heven na em i kirap gen long matmat. Jisas i kambek long kisim bek ol manmeri na kotim ol lain , dua bilong banis bilong heven na Jisas i sindaun long sia king. Piksa bihain tru Qokomoc i bin wokim strongpela plang na em i wanpis diwai. Sampela hap em i katim wantaim naip, arapela hap em i kala. Jisas i bin gat bilas olsem ston i dia tumas. Dispela piksa i bikmak tru na Qokomoc i bin autim tingting bilong em yet i kamap ples klia. 

Olgeta piksa i soim tingting bilong man PNG stret na em i nogat narapela piksa samting em i wankain olsem. Qokomoc i bin wokim ol ensel na ol meri na ol disaipel long wanpela pasin olsem long ol i nogat maus. Dispela em i wankain olsem tingting bilong ol lain Niu Gini we ol i toksave long ol tamparan i nogat maus. Ol hetman bilong kongrigesen i pret liklik long putim piksa bilong Jisas i kamap jas na sindaun long han sut bilong Papa insait long haus lotu. Mi lukim ol man husat i bin lukim piksa ol i guria. Haus lotu bilong Kotna em i soautim tingting bilong ol lain Niu Gini stret na em i ples bilong lotu we ol man Niu Gini save wokim.  

Mi bin gat bikpela wari long sait bilong mani long taim i go pas long bikpela Sande, Adven 1, 1961, we mipela givim blesing long nupela haus lotu. Mipela bin gat dinau inap olsem 2.000 siling. Man bilong Hagen distrik inap long dinau i ken i stap long sampela yia i kam. Tasol mi laik rausim dinau hariap, nogut wok bilong kongrigesen i laik i dai. Mipela i bin singautim ol memba bilong kongrigesen long helpim mipela na bungim mani, tasol ol i no bihainim yet. Long de i go pas long bikpela de we mipela laik givim blesing long nupela haus lotu mi bin lukim long sikispela man i wokabaut long rot. Ol i bin karim wanpela longpela mambu na ol i bilasim em wantaim plaua. Mi ting dispela mambu i hevipela tumas. Mi askim ol: “Yupela i kisim wanem samting i kam?” Ol i bekim tok olsem: “Mipela bringim i kam mani we mipela i bin bungim.” Olgeta mani we i gat insait long mambu em  1.000 silin. Long bihaintaim arapela lain i kam na bungim mani. Mipela kaunim olgeta mani na dispela wok em i gat longpela taim na bai mipela pinis.Olgeta mani we ol lain i bin bungim i kamap inap olsem 11.000 siling. Long dispela taim dispela em i bikpela mani tru. Dispela i rausim olgeta wari bilong mi. Nau mipela inap givim bel gut mani long Anis na Jopenare (poroman bilong Anis) na Qokomoc. 

Long Fraide ol i bin katim ol pik. Pikinini bilong mi traim long kaunim ol het bilong pik; ol i wok long kaunim 600 na bihain em i stapim dispela wok . Long wanem. Haus meri bilong mi na pikinini i bin gat sik long lukim planti abus i stap. Dispela de we mipela givim blesing long nupela haus lotu em bikpela amamas tumas. 1.000 manmeri i bin kam bilong amamas na dispela pestode em i samting ol lain Kotna i no bin gat yet long taim bipo. 

Long Sande ol sumatin na ol Kristenmanmeri na ol lain i laik kisim baptais na ol hetman i karim kap na plet kaikai bilong Komunio i kam (ol memba bilong peris Santo Pita long Nuremberg i bin givim tupela olsem presen) i kam long bikpela prosesio i go long haus lotu. Bisop Dr. Kuder i kam bihain tru. Dokta Kuder i wok long givim blesin long haus lotu, misineri Hermann Strauss i bin kaunim tok long Buk Baibel. Pasto Rungwö i bin autim Gutnius. Em i pasto bilong mama kongrigesen long Ogelbeng. Bikpela lotu i pinis na mi wantaim Dokta Kuder bung klostu long dua bilong haus lotu. Mi lukim ol man Niu Guini i bin sanapim wanpela tebol i stap. Mi guria nogut tru. Antap long tebol ol man bilong Kotna i bin putim olgeta mani ol i bin wok long bungim. Dispela i pasin Niu Gini stret.  

Long de bihain mipela mekim bikpela lotu baptais. 400 bikpela manmeri i bin kisim baptais. Nau namba bilong ol Kristen manmeri long Kotna i kamap olsem 1.000. Wanpela man bilong dispela lain em i luluai Pok, em i bikman bilong lain Woidli na em i hatwok long taim mipela  wokim haus lotu.Qokomoc husat i bin sindaun long Kotna na wokim piksa bilong haus lotu nau em i go bek long as ples bilong en long Finshapen eria. Mi bin lukim pikinini man bilong en long kibung na em i laik stori long papa bilong em. 

Mi gat sotpela stori mi laik wok  long raitim, Wanpela de mi skrapim tok wantaim wanpela haiden man long Kotna. Em i mekim toktok olsem long “haus lotu bilong mipela.” Mi askim em: “Long wanem na yu toksave long `haus lotu bilong yupela´? Yu no kamap Kristen man yet.” Nau em i kirap bel nogut liklik na em i bekim tok olsem: “Em i tru, dispela haus lotu em i haus lotu bilong mi. Mi no laik kisim baptais, tasol mi laik pikinini bilong mi bai i kisim baptais insait long dispela haus lotu.” Em i tokaut stret. Olgeta man bilong Kotna seket, ol Kristen man na haiden man,  i bin helpim long wokim nupela haus lotu. Dispela haus lotu i haus lotu bilong mipela olgeta stret. 
Bikpela Lotu baptais long Emints 
Long maunten Bismak long hap saut long wara Jimi em i gat tripela evanselis i bin wokim wok misin inap long sampela krismas. Mipela statim wanpela praimeri skul long Menjim. Sampela pleslain long arapela vilis i bin askim mi long salim wanpela evanselis tupela tisa hariap. Klostu long Menjim em i gat tripela vilis na ol i stap longwe long arapela vilis. Olgeta tripela pleslain i laik mipela salim wanpela tisa i kam na wokim wok namel long ol. Mi hatwok tru na kongrigesen long stesin Ulap i bin salim wanpela i kam. Mi ting long mi laik salim em i go we? Mi luksave long wanpela ples na mi painim Emints em i gutpela ples.. Em i ples insait long bikbus we i go antap olsem 900 mita na vilis i stap long ples daun klostu long wara Wadl, em i hanwara long wara Jimi.  Dispela tripela vilis i stap raun nabaut long maunten we i go antap inap 1.700 mita. Mi tok strong long bilip mi gat long ol i mas wokim wanpela haus skul long ples daunbilo. Olgeta pleslain i ken salim pikinini bilong ol i go long dispela skul. Dispela skul bai stap namel long tripela vilis. Foapela arapela vilis i tok na ol i laik salim pinini i go i kam long dispela skul. Ol i tok orait na statim long wokim nupela haus skul. Long yia i pinis mi bin lukim nupela skul na ol i pinisim wok long haus slip bilong evanselis tupela tisa na klasrum na haus slip bilong ol sumatin. 14 de i go pas long de bilong lotu baptais mi na wanpela misineri baim balus na flai i go long hap not long wara Jimi. Mi laik bai mi wokim sampela smolmak stesin long lukim Emints na mi bel guria. Bilong wanem. Ol pleslain ol i bin wokim sampela haus slip na vilis i bin kamap. Nau mi laik save wanem samting ol i bin wokim. 

Long de 15 bilong mun Septemba mi bin wokabaut long lek bilong mi i go long Emints. Mi hatwok tru na mi amamas long olgeta samting ol pleslain i bin wokim. Ol i bin wokim sampela haus slip liklik bilong o manmeri husat bai i kisim baptais na ol i wokim gutpela haus slip. Mi askim tisa, husat i bin wokim dispela haus. Em i bekim tok olsem: pleslain bilong Bun i bin wokim. Dispela em i samting nating. Sapos yumi wokabaut i go raun long mak bilong bikpela ston long maunten yumi lukim long ol i bin wokim planti haus slip ol i bin wokim long samting bilong bikbus. Ol i bin lusim ples antap we ol i gat bikpela kol na ol i kam long ples daun we san i hatim skin liklik na ol i ken sindaun gut.  Ol i bin wokim  gutpela samting long Gutnius i ken kamap bipela. Yumi no inap painim dispela samtinglong planti arapela ples. Nogat. Ol i bin wokim nupela naispela bikpela haus lotu long samting bilong bikbus na wok i go inap sikspela wik na ol i pinisim em.  Olgeta lain i bin helpim long wokim haus lotu na nupela vilis. Ol manmeri long dispela hap i haiden manmeri na ol i nogat wanpela man o meri o pikinini i kisim baptais yet. Evanselis na tisa tupela i Kristenman tasol. Em i nogat man i bin subim ol long ol i mas mekim dispela wok. Nogat. Ol i laik i kam na hatwok tru. Bilong wanem. Ol haiden manmeri i laikim bikpela amamas bilong lotu bilong baptais na ol i redim olgeta samting bilong makim dispela de. Tisa na evanselis tupela i bin wokim gutpela wok tru. Olgeta dispela manmeri no inap long ritim na raitim na tingting stret. Tisa em i wanpela tasol long em i save ritim na raitim. Taim mi kam klostu long Emints mipela tingsave liklik long wanem samting bai kamap. Mi abrusim tripela vilis na olgeta pleslain i go pinis. Ol sikman na lapun tasol i stap yet. Em i nogat wanpela man  o meri o pikinini i stap. Ol dok i go pinis. Mipela inap long katim banana long diwai na givim long ol kago boi. Mipela stap long rot yet na wanpela wailis i kam hariap na bringim wanpela pas i kam. Ol i raitim long mipela mas wet long hap klostu long vilis. Ol bai i singautim mipela long mipela i ken kam insait. Wanpela liklik lain sumatin wantaim tisa i danis na tok gude. Tisa givim mi wanpela akis ston. Bihain mi kamap klostu long banis ol i bin wokim long samting bilong bikbus. Ol bilasim em wantaim plaua na lip. Sampela man i stap arere na ol i wok long prea. Prea i pinis na mipela wok long brukim namba wan dua bihain namba tu dua op na mi wokabaut i go long ples bung bilong vilis. Wantu wanpela man i wokim danis. Graun i karamapim em i kam na em i wokim danis na bikmaus strong tumas. Liklik taim bihain em i brukim skru na wanpela hetman bilong kongrigesen long Kotna i kam na kapsaitim wara. Kapsaitim wara na dispela man i kamap klin olgeta. Dispela i piksa bilong wanwan pasin i laik kamap long ol manmeri i laik kisim baptais long wara na long Holi Spirit. 

Long ples ausait long haus lotu long liklik rot longwe ol meri i bin mumuim sampela Taro na kaukau na sayor na 191 pik. Long tudak bipo tupela pik i bin lus na tupela i ranawe. Long apinun ol lain i wokim bikpela kaikai. Wanpela misineri i kam wantaim mi long lukim dispela pestode na dispela i wok long oraitim ka bilong misin. Mitupela i bin kisim wanpela bikpela hap mit na mi inap tilim sampela i go long ol wokboi bilong mi husat i bin karim kago i kam. Wanpela mirakel i kam i stap: nogat wanpela man i kamap sik. Ol i kaikaim planti mit tru. Long bihaintaim mipela toksave long wanem samting  bai mipela mekim long wokim amamas. 

Long Sarere long moningtaim mipela bung wantaim pleslain long lotu na givim blesing long nupela haus lotu. Mi bin silip long haus pasindia we i stap klostu long bikpela maunten. Mi bin sanap na lukim planti manmeri i stap long ples namel long vilis. Ating em inap 3.000 manmeri. Em i min olsem, dispela hap i gat 2.500 manmeri na pikinini. Sampela lain i bin kam long longwe ples na ol i wokabaut long lek bilong ol inap olsem tupela de na sampela de moa. Dispela pestode i bikpela samting tru na i winim olgeta arapela pestode we i kamap long dispela hap. Mi ting em i nogut long wokim lotu insait long haus lotu. Dispela haus inap long 400-500 manmeri i ken sindaun i stap. Pastaim mipela bungim pleslain na sampela mausman bilong ol haiden i bin kam long longwe ples tru. Bihain olgeta lain i bung long ples namel long vilis na ol pasto o evanselis i bin autim Gutnius. Dispela lotu i pinis na bihain mi bin bungim olgeta hetman. Sampela hetman i bin kam  long hap not long wara Jimi. Dispela hap mipela bilong misin i laik holim pas sapos gavman i tok orait. Ol misineri bilong Engliken Misin i kisim tok orait na ol i bin wokim stesin long taim i go pas long gavman i opim dispela hap. Ol manmeri bin wokim sampela misin stesin na haus skul. Ol pleslain long dispela hap i bin salim 100 man husat i bin askim mi long salim sampela evanselis. Wanwan man i bin karim wanpela pik na sampela banana i kam olsem presen na em i tok olsem: “Mi no kisim pik na banana i kam olsem samting nating. Mi laik baim  wanpela evanselis i go long wokim wok misin long vilis bilong mi.” Mi bekim tok olsem: “Mi laikim tumas long salim evanselis, tasol na mi no inap. Bilong wanem. Mipela i bin wokim kontrak wantaim Engliken Misin long noken mekim wok misin insait long ples we ol i statim wok pinis. Olsem tasol mi bin tokim ol: Yupela olgeta i luksave long  pleslain bilong Emints i bin laitim paia. Nau yupela mas go long as ples bilong yupela na karim dispela paia i go. Yupela mas lukautim gut long dispela paia i no ken i dai. Taim em i pairap yupela inap long lukluk long olgeta hap em i tudak.” Ol i bin tok long bel hevi bilong ol long misineri Engliken bai i lukautim ol pikinini long skulim ol long tok inglis long skul, tasol ol i no laik helpim ol bikpela manmeri. Long dispela as ol i bin askim mipela long salim sampela “miti man” i go i stap namel long ol na mekim wok misin. 

Long dispela kibung wanpela man i bin sanap na em i tokaut long samting ol i laik long mipela i mas wokim. “Mipela laik long miti i kam i stap wantaim mipela, tasol mipela no laik singsing Hagen. Mipela les long baim kina na senis senis. Dispela bisnis i laik litimapim nem bilong ol manmeri na planti arapela man bai i kisim taim long  baim bek dinau. Yupela noken kisim pilai laki na sanguma i kam. Yupela man bilong Hagen na Kotna yupela bin stap aninit long Gutnius na long gavman long longpela taim pinis. Nau yupela i mas save gut na bihainim long gutpela pasin bilong Kristen manmeri na noken hambak nabaut. Mipela save sampela hetman na evanselis i bin soinim long moka singsing. Sapos yupela laik i kam long mekim wok long mipela yupela noken sutim nil diwai i go insait long graun bilong holimpasim ol pik na redim ol long bikpela kaikai bilong moka o wokim bisnis. Tasol mipela laik save long  lo bilong Gutnius na bilong gavman na bihainim. Yupela i kamap bikpela brata bilong mi na yupela save pinis long Gutnius. Sapos yupela kam na kisim gutpela save long Gutnius i kam orait mipela bai amamas wantaim yupela.” Dispela tok i semim sampela evanselis. Bilong wanem. Ol i bin traim long mekim moka singsing i kamap gen long wanpela ples long sampela wik i go pinis.

Long apinun mi glasim na skelim wok bilong tisa long skul na long nait mi bin bungim ol hetman bilong vilis na glasim na kisim toksave long hevi samting we i  kamap insait long vilis.  

Long Sande mipela mekim lotu baptais na 76 bikpela manmeri i bin kisim baptais. Mapen, wanpela hetman bilong Ogelbeng, i autim Gutnius. Bihain mi skruim tok na traim long kliaim tingting bilong ol dispela manmeri long wanem samting God Bikpela i bin givim yumi long baptais olsem presen na wanem rot ol baptais manmeri i mas bihainim. Mi wokim tok piksa. Mi tingim dispela na wantu tingting bilong mi pairap. Long gaden iden em i gat gutpela samting na Adam tupela iv i stap gutpela tru. Tasol satan i laik kam long insait long dispela gaden na wok long bagarapim tingting bilong tupela na tupela i longlong nabaut. Satan i karamapim em yet olsem bikpela snek nogut. Long de i go pinis long biknait wanpela tisa i bin kam long lukim mi. Em i askim mi long mi inap salim em i go long narapela ples. Bikpela tok pait i bin kamap namel long dispela man na ol evanselis bilong ples long Hagen distrik. Tisa i bin kisim taim long bikhet pasin. Sampela bikman long dispela eria i bin harim pinis long dispela hevi na toksave long mi: “Mi ting long dispela pasin bikhet i no inap kamap namel long yupela Kristen manmeri. Yupela brata na yupela no inap wokim pasin birua!” 

Nupela Kristen man ol i bin wasim bodi bilong ol na ol i pasim klinpela waitpela klos. Ol i stap long ausait long ples na san i laik kukim skin bilong ol. Mi bin luksave long dispela lain na mi tingim long wanpela tok piksa mi laik autim long ol. Mi bin salim wanpela man long kisim wanpela glas bilong lukluk na mi bin toksave  long ol olsem: “San i bosim tulait na mekim tudak i dai. Em i wokim samting bilong hatim skin na gohet na ol liklik diwai samting i ken gro. Long tude yupela i bin harim stori bilong narakain san. Dispela san God Papa i givim long yupela olsem presen. Nau bai yupela kamap pikinini bilong  God. Lam bilong God Bikpela i laitim yupela na olgeta samting i stap klostu long yupela. Nau yupela i pairap long bel na long ausait . Bikpela Jisas i save wokim dispela. Em i gutpela na em i trupela. Em i laik kisim bek yupela nau. Lait i sutim long bel bilong yupela na olgeta tudak i mas i dai. Pikinini bilong God Bikpela bilong yumi save wokim dispela samting Nau yupela Kristen manmeri i bin lusim pasin bilong tudak. Yupela i bin wokim pasin nogut, olsem sanguma na yupela kamap long ples klia na lait bilong pikinini bilong God Papa i laitim tingting na olgeta pasin bilong yupela na yupela inap wokim gutpela pasin. Jisas i opim dua long laip i stap gut oltaim oltaim wantaim dispela lait bilong en! Tudak i no inap pasim dispela dua. Dispela i wanem samting, a? Dispela em i wanpela glas bilong lukim pes bilong mi yet. Harim, sapos lait bilong san i sutim i go long glas em inap long sutim lait i go insait long tudak na laitim em. (Mi bin sutim lait i go long ol haiden we i stap klostu long diwai). Dispela em i mas kamap pasin bilong yupela, ol Kristen brata na susa. Yupela i bin kaikaim lait bilong God olsem klas bilong lukluk. Yupela no inap lait i stap insait long yupela. Nogat.Yupela mas kisim dispela lait i go hatim skin bilong ol haiden. Sapos glas i laik sakim lait bilong God, orait em i no inap sutim lait i go long narapela lain. Kristen manmeri tu inap sakim tok bilong God na lait God i givim  long ol em i dai. Ol inap daunim Jisas, pikinini bilong God, na lusim tingting long en. Ol Kristen manmeri save pundaun na Satan i ken bagarapim ol nogut tru. Em inap long ol i stap long ples tudak. (Long dispela tok mi kisim glas na tromoim i pundaun long graun na em i bagarap). Nau yupela lukim olgeta samting bilong lait i lus na em  ino inap long laitim wanpela samting i stap. Kristen manmeri i bin kisim presen i dia tumas na em i gutpela tumas. Ol inap long bagarapim dispela gutpela presen. Dispela glas bai yumi rausim tasol na krungutim long lek bilong yumi. Jisas Bikpela bilong yumi tokaut long yumi `i olsem lait bilong graun.´Yupela mas beten long God Papa long yupela ken i stap insait long lait bilong em oltaim. Long ples arere ol brata bilong yupela i stap. Yupela mas kisim dispela gutpela lait i go long ol na yupela mas autim tok bilong Jisas na kisim han bilong ol brata na helpim long ol i ken lusim ples tudak na kam insait long ples tulait. Bihain ol inap lukim dispela gutpela lait olsem yupela save mekim.” 

Mi pinis long autim tok na bihain olgeta dispela manmeri i kisim baptais. Mi tingim dispela taim na bikpela amamas i laik kamap. God Bikpela bilong yumi em i opim wanpela dua tru tru.Prea bilong mi i olsem long em i ken helpim mi long lukim wok na mekim gutpela pasin. Mipela no save sapos dispela wok i karim kaikai o nogat. God i save pinis. Em inap long lukluk insait long lewa bilong mipela. Mipela mas bilip strong long God Papa i save wokim gutpela kaikai i ken kamap. Bihaintaim mipela bin harim long tripela hetman bilong Kotna i bin wokabaut long lek bilong ol i go long olgeta hap long wara Jimi na ol i toksave long tupela arapela lain i laik wokim “ples miti” na olgeta ples lain i laik kisim baptais. 
Stori bilong Distrik Baibel Skul long Kentagl 
Long de 13, mun Me long yia 1960 ol hetman bilong lain Kombugla i bin singautim mi long mi mas kam long Kentagl. Dispela ples em i stap longwe olsem 6 kilomita long hap saut long stesin Kotna klostu long olpela bikrot i save brukim hailan i go long Maunt Hagen. Ol hetman i bin bungim mi na mipela toksave long LMNG i ken baim sampela hap graun i stap. 

Mi mas stori liklik i go pas:

Papagraun bilong stesin Kotna em i lain Woidli. Ol i stap long arare bilong maunten we i stap klostu long Kotna. Long taim bipo ol dispela lain i bin birua long lain Kombugla na tupela i bin wokim planti pait i kamap. Lain Kombugla i stap long hap saut long wara Mape long liklik maunten. Wanpela de lain Kombugla i bin stap klostu long liklik maunten Bitum ol i kisim taim nogut tru. Ol paitman bilong lain Woidli i bin kam long biknait na kilim olgeta manmeri na pikinini long dispela ples i dai. Faifpela man tasol i bin stap laip yet. Tude ol i stap klostu long Teka long hap not long Cornfarm, klostu long taun Maunt Hagen. 

Taim LMNG i laik baim graun long gavman na long lain Woidli namel long ol manmeri ol i bin baim hap graun long yia 1953 long wokim wok misin na haus sik. Long yia 1958 LMNG i baim narapela hap graun long lain Woidli long em i ken wokim haus skul. 

Nem bilong dispela hap graun: Kitip. Lain Kombugla i bin bel hevi na sem liklik na ol i go isi isi long Gutnius i ken i kam insait long lain manmeri. Gutpela helpim i kam long wok bilong wanpela gutpela hetman bilong ples Nowi i stap antap long maunten. Nau lain Kombugla i laik LMNG i salim wanpela misineri i kam long ol na wokim nupela misin stesin. Bai em i ken wokim wok namel long ol.  

Planti man Kombugla i bin stap antap long maunten klostu long Nowi. Tasol gavman i bin wokim nupela bikpela rot we i save brukim long hailan na baim sampela hap graun na dispela lain i no laik i stap antap long ples Nowi. Bilong wanem. Dispela ples i kol tumas. Daunbilo em i moabeta long sindaun gut na kol i no stap. Klostu long maunten  graun i gat gris, maski long liklik wara i stap long graun.  Dispela graun i gutpela long wokim vilis na i stap long wanpela hap klostu long bikrot we em i brukim hailan na long hapsait. Wanpela liklik lain Kombugla i bin statim wok long wokim ples na haus slip. Wanpela tisa, as ples bilong en Ulap, na sampela sumatin bilong en i kamap long Kentagl pinis. 

Em i tru, Kentagl bai kamap bikpela ples namel long lain Kombugla. Ol arapela famili i kamap na sindaun long nupela ples. Ol hetman bilong sios na gavman i bin wanbel long ol i laikim tumas wanpela misineri i wok namel long ol. Long dispela ol i bin litimapim nem bilong lain Kombugla. Long stat bilong mun Me long yia 1960 mipela bin bungim olgeta hetman bilong Kotna na mipela toksave long ol i redim de 15, mun Me bilong lotu Baptais we 18 bikpela manmeri na foapela pikinini bai kisim baptais. Mipela bungim hetman bilong lain Kombugla na mipela skruim tok long kainkain hevi bilong sios na pleslain i save painim. Mipela lusim bung long liklik taim long mekim lotu Komunio wantaim 120 manmeri na bihain mipela goan long bung inap long biknait i go pinis.  

Ol papa bilong lain Kombugla ol i laikim tumas long mi baim sampela graun long Kentagl na wokim misin stesin. Ol i laik baim sampela graun i stap klostu long maunten. Mi bin skruim tok long longpela taim. Mi yet painim sampela hevi long tingting bilong mi. Hetman bilong Kotna kongrigesen i no inap mekim sampela toktok long dispela prosek long wokim misin stesin. Mi wanpis bin paitim tok wantaim ol Kombugla na mi no kisim helpim long ol lain Kotna. Olgeta pleslain i bin save long wanem as bilong  lain Kombugla i wok long pasin olsem. Bilong wanem? Ol i laikim wanpela misineri bai i kam na sindaun namel long ol na wokim wok misin. Mi traim long toksave long ol long gavman i no laikim tok orait long ol i baim bikpela hap graun i go long misin gen – dispela hap graun i stap klostu long Kotna na long taim bipo ol i baim wanpela bikpela hap graun pinis na dispela inap tru. LMNG i bin baim hap graun long Kitip-Kotna pinis na wokim haus skul na sampela arapela  haus bilong ol tisa na sumatin. Tasol nau em i no gutpela pasin long baim nupela  hap graun na ol i no mas kisim em. Mi tokim moa olsem: lain Kombugla em i liklik na em i no gutpela long misin i salim wanpela misineri long ol. Bilong wanem. Planti lain long arapela hap long PNG i bin singautim wanpela misineri. Kotna tupela Kentagl i stap klostu klostu, na em i nogat gutpela pasin long tupela misineri bai i bung i stap na mekim wok. Olgeta toksave i maski. Ol Kombugla i laikim tumas long ol i kisim misineri i ken wokim wok misin namel long ol. Ol hetman bilong Kombugla i stap bel isi long taim mi promisim ol long mi traim long stretim dispela hevi wantaim Bisop Dokta Kuder long kibung bilong ol misineri long Wau.  

Liklik taim bihain Bisop Kuder i bin kam long lukim Kotna na mitupela bungim olgeta hetman bilong lain Kombugla.na skruim tok long dispela samting. Askim bilong ol i wankain. Ol i tok long misin i mas banisim hap graun bilong en. Bilong wanem. Ol pik bilong pleslain i nogat kaikai na long hap graun bilong misin ol pik i lukim long samting bilong kaikai. Ol famili Kombugla i no laik painim hevi we i save kamap long dispela samting. 

Bihain long tok bung wantaim Dokta Kuder mipela i skruim tok long Wau tutumang na ol i tok orait long bisop Kuder i singautim gavman na wok long kisim tok orait long en. Gavman i mas larim LMNG em inap long kisim dispela graun long Kentagl.  Long Wau tutmang long yia 1961 mipela bungim sampela hevi. Olsem wanem. As tingting em i olsem: Tok nolaik mi bin mekim antap ol memba bilong tutumang i bin autim pinis na ol i ting dispela pasin LMNG i laik wokim em i nogut: noken baim dispela hap graun. Tasol long Hagen seket ol i tok orait pinis long baim dispela hap graun long Kentagl na liklik taim bihain Wau tutumang, tu, i tok orait. Mipela laik wokim Baibel Skul na dispela skul  em i bikpela samting tru. Em i gutpela long bai mipela gat skul olsem em. Mipela no gat kain skul yet.  

Bikmak bung i bin kamap long yia 1961 long ples Kentagl. Wanpela man bilong gavman long Maunt Hagen i bin bung wantaim na em i laik tok stia wantaim hetman bilong lain Kombugla tupela papagraun. Man gavman i laik kisim save long sampela samting.

Namba wan: Papagraun bai tok orait long LMNG i ken baim hap graun long Kentagl o nogat. Ol i tok yesa.

Namba tu: Man gavman i laik save sapos ol i gat hap graun long ol i ken givim long pikinini na tumbuna pikinini bilong lain Kombugla. Raun nabaut long Kentagl i gat planti hap grau we em i no gat wanpela famili i stap long en. Ol i toksave long man bilong Maunt Hagen: “Yu i mas lukim gut: Hap graun em i stap nating.

Namba tri:  Opisa i tok stia olsem long gavman bai i baim dispela hap graun na LMNG i mas tromoim liklik mani na wokim skul samting. Tasol gavman i laik bosim dispela graun. Mipela i bin rausim olgeta hevi na bel isi i ken stap wantaim gutpela sindaun. 
Wanpela pasin mipela mekim i kamap liklik taim tasol na bihain wanpela samting i kamap na i moabikim wok 

Long yia 1958 na 1959 samting LMNG i bin senisim sampela samting long ol skul em i save bosim. Long taim bipo ol skul bilong ol misin i bin tok strong long olgeta  sumatin long dispela skul i mas skul long tok ples bilong ol na ol i mas lainim gut olgeta samting. LMNG no ken ting-nating long ol skul progrem i bin kamap long tok inglis na ol i kisim bagarap. Em i mas gohet na strongim ol sumatin long kisim gutpela save tru. Taim gavman bilong Australia i bin wokim wok edministresen long PNG i bin tokim ol misin long olgeta skul we ol i wokim ol i mas long lainim tok inglis long ol sumatin. Olgeta skul bilong LMNG we ol i save wok long lainim ol sumatin long gutpela save long tok ples ol i mas pasim dua na noken kisim namba bilong gavman o dispela skul mas senis hariap na noken westim taim. Ol i mas wok long tok inglis na noken wok long tok ples.Long sekenderi skul ol i mas kisim waitskin tisa long mekim wok. Bilong wanem. Ol i no gat bilak skin tisa inap long ol i save wokim wok tisa long tok inglis. Long dispela as mipela wokim sekenderi skul long Kotna-Kitip. Misineri Hermann Strauss i bin statim wok long dispela skul. Bihain em i lusim Kotna na em i kirapim wok long Ogelbeng semineri. Long bihaintaim Misineri Karl-Heinz Kirsch i bin goanim dispela wok long Kotna-Kitip skul.  

Ol i statim wok long skul na bungim tupela standard klas. Bihain mipela painimautim long wanpela lain sumatin i no save mekim gutpela wok stadi long tok inglis na ol i no kisim setifiket long bihain long taim ol i stadi long skul. Em inap wanpela yia. i pinis.  Dispela lain bai mi wok long skulim inap long tupela yia na ol i kamap long evanselis. Ol studen i bin kam long klas we ol i skulim ol long tok ples Kâte. Orait, nau mi wok long goanim dispela kos long tok ples Kâte. Mipela wokim haus slip long dispela lain studen long ples Kitip. Mipela wokim klasrum namel long haus slip bilong misineri na liklik maunten bilong Kotna. Dispela haus em i stap sotpela taim tasol na mipela wokim haus long samting bilong bikbus. Mipela no inap troimim planti mani long dispela prosek. Bihain long misin i bin baim dispela hap graun long Kentagl mipela wokim  nupela Distrik Baibel Skul na olgeta sumatin bai i go long dispela skul long wok stadi. Long mun Jenueri long yia 1961 i go inap long mun Mas long yia 1962 em i taim bilong mi wantaim famili i lusim PNG na kisim taim malolo, mi mekim wok tisa insait long dispela kos wantaim tisa bilong tok Kâte, nem bilong en: Quatemungkewec. 

Bihain long mipela i lusim PNG misineri R. Jamieson husat i bin kam long kantri Amerika, i bin goanim dispela kos inap long liklik taim bihain. Karl-Heinz Kirsch i bin wok long kirapim Baibel Skul long ples Kentagl. Liklik taim bihain misineri Hans Dollinger i bin bosim dispela skul na pinisim wok bisnis bilong baim hap graun long Kentagl. Wok long kirapim Baibel Skul i pinis tu. Dollinger i bin kisim taim malolo na i bin lusim PNG na i go bek long as ples bilong en long kantri Jemeni. Misineri Helmut Walther bai kisim ples long em na goanim wok. Long yia 1971 Wane Kanapi i bin bosim skul long taim Helmut Walther i lusim Kentagl. Dispela skul i bin kamap bikmak na em inap winim olgeta arapela Baibel skul. Long wanem. Gavman na LMNG i bin tromoim planti mani long kirapim dispela skul na tupela i save mekim gutpela wok. Em i gat wanpela samting insait long wok we ol tisa i painim liklik hevi. Ol i no inap lukautim kakaruk na pik bilong ol. Em i nogat ples na gaden we tupela i stap klostu long haus slip bilong ol.  

Long yia 1962 misin Leipzig i bin singautim mi long kamap bosman (Executive Secretary) bilong wok misin bilong ol long hap san i go daun long kantri Jemeni. Baibel Skul long ples Kentagl em i gat namba na mi laikim em tumas. Mi bin wari long bungim mani long mi ken helpim em. Misin Leipzig em i bin gat laik long helpim dispela wok na ol i save tromoim mani bilong helpim ol tisa wantaim sumatin na ol i kamap gutpela wok tru. Dispela wok i mas kirapim wok bilong telimautim Gutnius i go long olgeta ples. Misin Leipzig i bin tromoim mani long kirapim wok long sampela arapela nupela misin stesin olsem Kotna na Alkena na Nomane  na Tiria na Rongo. Nau mi bin askim Dokta Kuder long em i tok orait long mipela inap long kamapim skul Kentagl. Kuder em i bin raitim wanpela pas na bekim askim olsem: em i orait. Mani i stap na em inap baim. 

Long yia 1965 samting Luteran sios long kantri Jemeni i bin bungim mani na givim long misin i go. Sampela  hap bilong sios olsem Brunswick na Hamburg na Hanova na Bavaria ol i bungim DM 100.000. Mi yet bin amamas tru long dispela mani na mi helpim long Baibel Skul long Kentagl. Misineri Dollinger i bin mekim gutpela wok tru long Kentagl.  
Wanem samting i bin kamap long Kentagl long yia 1981 

Ples Kentagl i stap namel long tupela hanwara na long hap san i go daun na long liklik hap not maunten em i banisim em. Bipo planti gras kunai i stap long ples. Graun i gat gris gutpela tumas na yumi inap planim gutpela kopi olsem long bungim mani. Taim bipo long ples we nau yumi bin wokim haus skul na ol haus slip bilong ol sumatin na tisa em i bin gat tupela strongpela diwai na sampela liklik diwai. Nau rot i stap na ol haus tupela i naispela tru. Sapos yumi go lukim dispela stesin yumi amamas long em i gutpela ples tumas.  

Dispela Distrik Tok Ples Baibel Skul em inap long i ken gat 240 sumatin. Sapos mipela wokim sampela haus slip bilong sumatin moa, orait mi inap long bungim 320 sumatin. Long yia 1981 mipela bin gat 130 sumatin. Bilong wanem na dispela namba em i liklik moa? Long dispela taim planti skul bilong misin i no pulap long sumatin na dispela sumatin i go long skul bilong gavman we ol i lainim tok inglis moa. Dispela wok i bin kamap bikpela tru. Ol skul misin i laik i dai. Gavman i bin toksave long dispela skul i mas lainim ol sumatin long tok inglis tasol. LMNG i bin traim long tokgutim long gavman long larim ol dispela tok ples skul i ken mekim wok bilong ol na ol i ken raitim nem bilong ol long lista bilong gavman. Tasol Edukesen Komiti i no laik long ol tok Pisin skul i ken i stap na mekim wok. Ol Baibel skul i painim bikpela hevi nau long dispela taim. Sios Luteran i bin wokim planti tok Pisin skul long taim bipo. Long lista bilong dispela skul em i bin gat 20.000 sumatin ol i bin raitim nem bilong ol. Ol i bin wok stadi long skul long vilis long standard 6. Standard 7 i go inap long standard 10 ol i bin wok stadi long distrik Baibel Skul olsem em i gat long Kentagl. Sumatin i save wok na slip long dispela skul. Long taim bipo olgeta progrem bilong ol tok Pisin skul i wankain olsem ol skul bilong gavman i bin gat. Tok Pisin em i namba wan tok ples insait long dispela skul. Ol i bin putim tok inglis olsem wanpela samting we ol sumatin mas lainim na ol i no ken toktok . Tasol ol i no gat gutpela tisa long tok inglis. Ol yet i no inap gutpela save na ol sumatin bai no inap lainim gut.  

Inap long yia 1977 ol bosman bilong sios na saveman olsem Dokta Thomas tupela E Dutton i gat strongpela bilip long tok Pisin na Hiri Motu i ken kam insait long elementeri skul long PNG. Taim gavman i rausim tok Pisin long olgeta skul planti papamama i no laik salim pikinini i go long skul. Planti tok Pisin skul bilong Evanselikol Luteran Sios long Papua Niu Gini (ELCPNG) i dai pinis. Ol distrik skul i stap yet tasol ol skul i dai isi isi na ol i pinisim wok wantaim sumatin i bin kamap long kisim baptais, tasol ol i no gat nupela sumatin i kam. Nogat. Nau em i gat sikspela distrik skul na bikpela senis bai kamap. Bihain ol i mas kisim sumatin husat i bin kam long tok inglis skul. Sapos ol i no mekim , orait ol bai i dai. 

Planti senis bai kamap long PNG na nupela samting bai i kamap. Dispela  taim i bikpela salens na ol skul i mas hatwok long redim ol sumatin long dispela  nupela wok na laip. Ol gavman na sios i go pas long kirapim vokesenel skul. Wanpela kain skul em i skul bilong bisnis, narapela skul i bilong lainim wok kamda, narapela skul em i redim ol sumatin long ol i ken wokim wok stadi pasto long semineri. Skul bilong didiman i ken kamap nau na sios i ken bungim planti woklain. Dispela olgeta skul bai i kamap skul bilong pasin Kristen tru. Sapos ol sumatin i pinisim skul ol i no inap kamap woklain stret bilong sios. Nogat. ol i ken helpim sios na wok klostu long en. 

Long Kentagl mipela i bin wokim wanpela lista long olgeta samting ol sumatin i mas lainim. insait long wanpela wik ol i mas kisim skul inap sevenpela aua olgeta long wok bilong Kristen pasin. Na long dispela sevenpela aua wok long lainim pasin Kristen ol i mas lainim pasin bilong Konfemesin long redim ol long bikpela lotu Konfemesio na samting bilong namba (mathematics) na stadi bilong gutpela sindaun (social studies) na tok inglis na pasin bilong masin samting (physics). Ol sumatin bai kisim vokesenel trening na haijen (tupela aua) na wanpela aua long wok bisnis na wanpela aua musik na wokim piksa wantaim bros samting. Long Standard 10 mipela brukim klas: wanpela liklik lain i kisim skul long wok bisnis. Narapela lain i kisim skul long wok kamda samting. Arapela lain i kisim skul long pasin bilong ol pasto. Dispela kos i redim ol long ol i ken wok stadi long semineri na ol bai kamap pasto.  

insait long vokesenel trening ol sumatin bai i gat tupela aua long ol i lainim samting ol i kolim”Geometry” na tupela aua long ol i lainim samting ol i kolim “Physics” insait long wanpela wik. Na ol i lainim long raitim pas olsem kampani man i save wokim na sampela pasin didiman na pasin bilong lukautim abus long ol i stap gut, olsem pis na groim kopi na kaukau na pasin marasin i stap long bikbus. Ol sumatin bai lainim long pasin bilong autim tok bilong God long Sande long kongrigesen na long Sande Skul. Ol bai i kisim save long Nupela Testamen na long pasin bilong God long gutpela pasin laip (ethics).  

Long kos bisnis ol sumatin bai lainim long wok long paitim masin bilong rait na wok kuskus na pasin bilong wanpela man i save ritim wanpela samting na sumatin i mas bihainim na raitim, na raitim ripot long wanpela bung na olgeta pasin bilong bisnis na wokim kampani. 

Em i gat wanpela hevi olgeta distrik skul bai i painim long taim bihain. Planti sumatin i no inap gutpela wok long tok inglis skul ol bai i kam long distri skul. Dispela skul i wok long tok Pisin tasol. Ating ol i yusim sampela stori long tok inglis long liklik taim tasol. Dispela sumatin noken wok long stadi long skul bilong gavman. Long wanem. Ol i no gat gutpela save long tok inglis na dispela skul bilong gavman bai rausim ol.  

Distrik skul bai bungim sumatin i painim hevi long tingting bilong ol i nogut na sore long ol yet i no wokim gutpela wok long skul long gavman. Ol tisa i painim wankain hevi. Sios i mas tingting gut: woklain bilong em bai i kamapim manmeri i bin raus long wanpela skul na gavman i no laik kisim ol i mekim wok long em (long tok inglis: drop-outs). Dispela pasin sios i save wokim em i no gutpela. Long wanem. Ol man i stap ausait long wok bilong sios ol i ting ol woklain bilong sios i no saveman tru long wok bilong ol. Ol i no gat gutpela tingting. Mi no save wanem pasin sios i laik wokim long stretim dispela hevi. Mi ting sios bilong yumi i no tingsave gut long ol dispela distrik skul ol i gutpela samting na ol tisa wok long Gutnius bai i go nabaut na strongim bilip na save bilong pasin Kristen bilong ol man.

Ol skul bilong gavman i no inap skulim ol sumatin gutpela long pasin Kristen. Olgeta lain bai i kamap bihain i kisim taim stret. 

Sampela sumatin i pinisim wok trening long distrik skul bai ol i mekim wok evanselis insait long peris o ol i kamap hetman bilong kongrigesen. Tasol planti yanpela man i wokabaut i go long bikpela taun na ol i lukluk raun nabaut long i gat wok ol i save mekim o nogat. Dispela man i laik kisim olgeta gutpela samting  na nupela pasin laip long taun i laik givim long ol. Ol man i laik painim wok long taun ol i painim hevi tru. Ol i no painim wok long isi pasin. Nogat tru. Wok i no stap planti long PNG. Long sampela krismas i go pinis liklik lain manmeri husat i bin kam sindaun long taun ol i bin painim wok (olsem 4 pesen). Olgeta man husat i go long lotu na wokim wok voluntia insait long kongrigesen long taun na ol man i bin go bek long as ples bilong ol bai kamapim wok olsem evanselis o hetman. Long dispela rot sampela sumatin bai kamap wokman bilong sios. Sampela bilong ol pesman bilong wok yut ol i pinisim wok stadi long Baibel skul. 

Long olgeta distrik skul olsem Kentagl mipela i ken amamas long ol sumatin i kisim gutpela save long pasin bilip na ol tisa i redim gut ol sumatin long ol bai i kamap gutpela woklain bilong ELCPNG. Dispela skul i gutpela samting tumas na helpim sios long wok bilong en.

Bosman bilong Kentagl (1981) em i Wane Kanapi. As ples bilong em i Ogelbeng na em i gutpela save man tru.  Em i laik long ol i wokim bikpela haus kuk na haus kaikai. Dispela hevi skul i mas stretim long tude. Haus kuk i stap nau em i no inap. 

Long taim ren i laik pundaun sumatin i no gat wanpela ples we ol i ken i stap na kisim taim malolo. Ol i gat haus slip tasol em i kol liklik. Long dispela taim planti sumatin painim sik kus samting. Ol kamda i mas lukautim long ol haus slip gutpela na kol i no inap long kam insait. Banis bilong haus i bruk liklik na dispela hevi ol kamda i mas stretim. Skul i stap antap inap long 1.500 mita. Long tudak bikpela kol i ken i kamap na sumatin i kisim taim. Ol i no gat  blanket bilong ol i ken i stap gut. Nogat. 

Long mun Novemba yia 1977 wanpela kos i bin pinis na long lotu long Sande bihain long telimautim Gutnius mi tilim setifiket long ol wanwan sumatin. Mi bin amamas na bel gut tru long God Papa i bin wok long olgeta dispela sumatin. Mi amamas long God i bin givim blesing long sios long dispela wok em yet i bin wokim. Mipela i bin wokim hatwok long prea long dispela wok i ken kamap gutpela o nogat? God i ken mekim long planti wokmanmeri bai i wok long gaden wain bilong en. Dispela wok i gutpela na i redim ol long kamap gutpela lain Kristen. 
Wanem samting i bin kamap long Kentagl long yia 2001 
Long yia 1981 mi bin raitim ripot i stap antap. Long taim i go pinis liklik ol sumatin i bin skulim long tok Pisin inap olsem 7-10 yia long distrik Baibel skul. Planti sumatin husat i pinistaim ol i kamap olsem evanselis na pasto. Long liklik taim bipo mi bin gat wari long lain bilong sumatin i no bikpela moa. Ol namba i go daun isi isi. Sios i laik lusim Kentagl olgeta tasol distrik Hagen i no laik lusim em. Long stat bilong yia 2001 mipela harim tok long ELCPNG i laik semineri long Ogelbeng bai i surik i stap long Kentagl. Ol i laik givim nem “Herman Strauss Semineri”. Long dispela semineri ol i laik givim trening long ol studen husat i kamap pasto long Westen Hailan Provins. Nau em i kirapim wok olsem Univesiti. Mipela amamas long mipela bin wok long kirapim wanpela skul bilong autim Gutnius bilong Jisas Krais i go long olgeta manmeri na pikinini. Mipela helpim em long sait bilong mani na bai dispela wok i ken karim planti gutpela kaikai. 

Long yia 1962 mipela lusim PNG na mipela bin go kamap long Lae. Mi wok long askim Bisop D. Kuder olsem, mi inap kambek na wokim wok olsem pesman long Kentagl Baibel skul o nogat? Em i bekim tok olsem: “Pastaim yupela kam bek na bihain mipela bung na wok long pasim tok long wanem kain wok yu ken mekim.” Mi ting long dispela bekim na askim mi yet, em i save pinis long Misin Leipzig i laik mi noken kam bek long PNG. Ol i gat wok long mi mas wokim long kantri Jemeni o nogat? Mipela lusim PNG na mipela ting long kam bek long bihain long wanpela yia i pinis. Mipela pinisim wok bilong kirapim misin stesin Kotna. Em i kamap olsem naispela ples tru. Olgeta haus i strongpela na gutpela. Haus lotu na haus skul i gat rup ain. Woklain i bin helpim mi ol i wokim gutpela wok i gat namba. Mi yet amamas. Bihain long taim mi stap long kantri Jemeni mi bin raitim pas i go long ol hetman an ol i bekim gen, tasol ol dispela i no inap moa. Mi harim tok long Bunabun i mekim wok stadi long semineri na pasto Basanangke i dai pinis. Em tasol. Long wok bilong kongrigesen mi no harim . Sampela misineri i bin raitim sampela pas, olsem Rev. Jamieson. Em i bin kam bihain long mi lusim Kotna. Liklik taim bihain em, tu,  i lusim Kotna na kirapim wok long taun Hagen.  Nau mi no harim sampela tok long paris Kotna. 

Long yia 1977 mi bin lukim Kotna gen na mi amamas long mi bungim olgeta hetman long Kotna. Mi bin save sampela olpela wanwok i stap long taim bipo long mi bin wokim wok misin long stesin Kotna ol i stap laip yet. Dispela taim mi no amamas na bel hevi i laik i kamap. Pren na poroman bilong mi em i Nendepa na em i bungim mi. Em i bin tok kros long mi. Mi askim em long wok bilong wokim haus lotu long liklik vilis ausait i kamap gutpela o nogat. Olgeta mani mipela bin bungim long wokim haus lotu mipela putim long pasbuk long beng. Dr. Kuder i bin tok long kolekta; dispela mani i winim olgeta arapela mani ofa ol kongrigesen bilong ELCONG i bin bungim. Rev. Jamieson em i kisim sampela mani long dispela ofa na baim wanpela so bilong katim plang. So i kam kamap long kantri Amerika na em i helpim long wok bilong katim diwai i kamap isi isi liklik. Ol strongpela man i save karim so long bikbus i go antap long maunten na katim diwai na kisim plang i kam daun long stesin. Em i no gat rot bilong ka i ken i go.  

Olgeta dispela wok ol man Kotna i bin wokim na ol i no kisim pe. Nau, tasol, dispela wok long ol i katim plang wantaim dispela so em i kamap olsem bisnis. Ol wokman mas kisim pe. Bilong wanem. Ol i wok long katim diwai na arapela manmeri bilong arapela hap bai baim dispela plang ol i bin katim pinis. Ol wokman i bin karim plang i kam long stesin Kotna ol i no save kisim pe na ol i bin tok long ol i no laik wokim dispela wok. Planti plang i bin stap nating  long bikbus antap long maunten na bagarap. So, tu, em bin bagarap. Nau olgeta mani we i bin i stap long pasbuk i lus pinis na so na olgeta plang. 

* Nau mi save tingting bilong man PNG em i narakain olsem tingting bilong waitskin . Mi mas tingting gut long dispela pasin bilong ol. Ol man Kotna i bin tok kros long mi olsem mi gat asua, tasol narapela i gat asua. Dispela pasin ol i mekim em i mekim bel hevi long mi.* 

Mi ting long God i bin tok long mi insait long dispela wok we i bin kamap. God i tok, dispela gutpela wok long stesin Kotna em i no wok bilong yu. Yu no ken amamas. Nogat. Em i wok bilong mi yet. Mi wokim. Tasol, God i bin strongim mi na olgeta prea long planti manmeri i helpim mi. God bai salim gutpela helpim. Olgeta haiden man na Kristen man i bin hatwok tru na dispela i wok long kirapim gutpela samting. Em i givim blesing long ol dispela wok. Mipela litimapim biknem bilong em. 
Mi lukluk i go bek long olgeta taim mi save wokim  wok misineri  

Long taim mi bin wokabaut long kantri Jemeni sampela manki i bin askim mi: “Olsem wanem na yu inap wokim wok misin?” Long yia 1957 LMNG i bin singautim mi long wokim nupela stesin Kotna. Mi no bin wokim stesin yet. Pastaim mi wokabaut long lek bilong mi long sampela vilis i stap klostu long hap na mi lukluk raun na glasim long wanem samting i stap long dispela olgeta ples. Mi no lukim planti samting i stap. Ol manmeri na pikinini i no gat siot na nogat laplap bilong slip gut long bet na nogat akis, tasol ol i gat gutpela graun i gat planti gris. Nau mi ting olsem long taim bihain dispela  grasrut manmeri i mas helpim ol manmeri bilong sios long ol i ken sindaun gut na ol i gat kaikai na wokim gutpela wok namel long ol. Sevis i mas kam long ol grasrut bilong ol i ken sindaun gut tu. Mi pasim tok long lainim ol long pasin bilong gro long kopi. Mi soim ol long kopi bai mi bungim na salim long balus i go long Lae na baim tiket long en. Pastaim mi askim ol woklain bilong mi long wokim bikpela hap graun bilong kamapim kopi. Bihain mi stat long wokim haus slip bilong mi. Mipela wokim bikpela gutpela gaden kopi. Yia i laik pinis na mi singautim olgeta man long ol i ken kisim 10-pela liklik diwai kopi na planim long gaden bilong ol. Ol no inap long tromoim mani samting long dispela.Nogat. Ol i kisim pikinini diwai nating na karim long haus bilong ol na planim. Woklain bilong mi ol i go na skulim ol long pasin bilong planim kopi.  Sapos yumi wokabaut na lukluk raun nabaut long Kotna long tude yumi lukim bikpela gaden kopi tru. Mi amamas long dispela wok na mi inap litimapim nem bilong mi yet, a? Nogat tru. Taim mani i bin kam insait long komuniti sampela pasin nogut i poroman tu olsem pasin pamuk na pasin spak na pilai laki. Mipela wokim nupela haus sik. Orait mi baim sampela plang na so na skulim sampela man long wokim dispela so. Olpela lain i bilip strong long mi na ol i redi long harim tok bilong God. Strong bilong bilip em i bikpela na ol hetman i tok long mi inap lukautim gut mani we ol i bin bungim. Dispela pasin em i bikpela samting na em samting we mi karim hevi long en na em i samting we i save helpim mi. Liklik taim bihain long de mipela lusim Kotna mipela amamas long bikpela lotu baptais long stesin Kotna. Planti tausen manmeri bilong kongrigesen na 28 evanselis na etpela skul i bin bung. Ol i laikim mi tokgutim long ol na stretim kainkain hevi. Ol i bin poromanim wok, meri i save wokim long haus sik. Dispela belgut em i as bilong olgeta wok mipela bin mekim long Kotna. 
Wok bilong ol Evanselis 
Maunten i brukim paris Kotna i go antap inap 4.000 mita long hap hap. Long ples long maunten we yumi  save skelim long wanpela hap i go long narapela hap i go antap inap olsem 3.000-3.500 mita. Misin stesin Kotna em i go antap inap olsem 1.500 mita. Mi bin wokabaut long lek bilong mi i go long olgeta stesin we i stap klostu liklik long Kotna inap long tupela taim insait long wanwan yia. Dispela wokabaut i hatwok tru. Em i gat liklik rot i brukim olgeta hap na mipela no ken ron long motobaik o wokabaut long hos. Nogat. Taim bilong lukim wok long dispela ples em i sotpela taim tumas na mi no inap wok long ol i bilip long God. Taim mi statim long wok misin long Kotna mi bin gat 5 evanselis. Taim mi lusim Kotna namba bilong ol evanselis i go antap inap olsem 25. Sapos mi laik kisim wanpela evanselis mi mas singautim em i lusim as ples bilong en long nambis na kam hia. Dispela i nogat wok isi. 

Mi laik stori liklik long wanpela evanselis long paris Kotna. Stori i soautim as bilong wok bilong evanselis. Long ples daun long wara Jimi em i gat wanpela vilis, nem `Wom.´ Taim mipela wokabaut long lek bilong mi na lusim Kotna i go long Wom em inap olsem tupela de na wanpela hap de. Mi lukim ol ples lain na ol i askim mi long mi inap salim wanpela evanselis i ken sindaun namel long ol na mekim wok evanselis. Tasol mi no gat evanselis. Wanpela de planti manmeri i bung  long pes bilong haus slip bilong mi. Mi kam ausait na lukim sampela man i stap ol i karim samting bilong pait olsem spia na banara. Ol dispela man i tok ol i laik kisim wanpela evanselis na ol i laik wokim pasin pait na holimpasim evanselis. Ol i bin askim mi olsem, dispela evanselis i stap we. Mi bin singautim pasto Bunabun na ol hetman bilong kongrigesen Kotna. Mipela bung na toktok long dispela hevi samting. Long kos bilong baptais long bihain tru mi gat wanepal man i kisim baptais pinis na mi salim em i go long Wom. Em i no marit yet na mi no laik salim wanpis man i wok long ples haiden. Bihain long wanpela hap bilong yia i pinis mi kam bek long Wom na glasim dispela wok evanselis i bin wokim. Evanselis i amamas long lukim mi na tok “gude”.  Mi askim em long wok bilong em i go gutpela o nogat.

Mi:  “Yu gat haus slip o nogat?”

Evanselis: “Mi gat.”

Mi: “Yu gat wanpela gaden na pleslain helpim yu long wokim gaden?”

Evanselis: “Mi gat.”

Mi: “Yupela wokim haus lotu?”

Evanselis: “Mipela wokim pinis.”

Mi: “Ol manmeri i kam long lotu long Sande?”

Evanselis: “Olgeta manmeri bilong vilis i kam.”

Mi: “Ol i kam long liklik lotu long nait?”

Evanselis: “Ol i kam.”

Evanselis i bin mekim gutpela wok. Long wanwan de long nait mi go long liklik lotu na mi laik skruim tok long kongrigesen. Mi bin gat sia klostu long dua bilong haus lotu. Bihain long kongrigesen i singim song long tok Melpa wanpela man i sanap na tok “azina ramon” (long tok Pisin: Yumi beten). Olgeta kongrigesen wokim prea olsem: “Mi man bilong mekim sin na mi laik autim olgeta dispela sin.” Bihain long ol i pinis long dispela autim sin ol i tokaut long 10 Mandato na Bilip bilong ol Kristen long liklik Katekisem. Ol i pinis long dispela na ol i mekim wanpela song na autim tok bilong God. Bihain wanpela hetman bilong vilis i mekim prea. Mi lukim planti lotu olsem dispela long wokabaut long Hagen distrik. Bihain long dispela lotu mi tingting planti na askim mi yet: Kristen tru, i stap we? Ol i stap long as ples long kantri Jemeni we ol i kisim baptais pinis na ol i gat gutpela haus lotu, tasol ol i no kam long lotu. Ol i stap long PNG we ol manmeri i tanim bel na givim laip bilong ol long Jisas.